Figyelem! Módosultak a bányászati jog értékesítésére vonatkozó szabályok! – Dr. Szarka Ádám –

Figyelem! Módosultak a bányászati jog értékesítésére vonatkozó szabályok! – Dr. Szarka Ádám –

2017. október 31.

Miközben az új bányászati törvény kodifikációja zajlik, a bányászatról szóló törvény végrehajtási rendeletében jelentős módosítást hajtottak végre. A módosítás a törölt bányászati jog új jogosultjának kijelölésére vonatkozó szabályokat érintette, amelyben a legjelentősebb újítás, hogy a Magyar Állam kvázi "elővásárlási" jogot kapott. Emellett kibővítésre és pontosításra kerültek a pályázati kiírásra vonatkozó szabályok, különös tekintettel az eredménytelenség és érvénytelenség tekintetében.

Az új szabályok ismertetéséhez elengedhetetlen, hogy röviden bemutassuk a bányatörvény néhány ezzel kapcsolatos rendelkezését. A hatályos szabályok szerint a bányafelügyelet törli a bányavállalkozó bányászati jogát a törvényben meghatározott esetekben. Ezek az esetek röviden a következők: (i) a bányavállalkozó nem kezdi meg határidőben az üzemszerű kitermelést (ii) a bányavállalkozó a térítésfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget; vagy (iii) a bányavállalkozó jogutód nélkül megszűnik.

A fentiek szerinti bányászati jog törlés esetén, a bányatelken fennálló bányászati jog új jogosultjának kijelölése céljából a bányafelügyeletnek a bányászati jogot pályázat keretében kell "értékesítenie".

A legnagyobb változás épp itt, a pályázatkiírást megelőző eljárási szabályokban történt. A korábbi szabályozás értelmében a bányafelügyelet ugyanis csak akkor kereste meg a Magyar Államot azzal, hogy igényt jelenthet be az adott bányatelek bányászati jogára, ha a meghirdetett pályázat két esetben is eredménytelenül zárult. A módosítás szerint azonban már a pályázat meghirdetése előtt az igénybejelentés lehetőségére történő felhívással megkereséssel fordul a bányafelügyelet a Magyar Állam felé. A módosítás ezzel lényegében egy előjogot biztosít a Magyar Állam számára, amellyel úgy szerezheti meg a bányászati jogot, hogy azt megelőzően pályázati kiírásra nem is fog sor kerülni.

Pályázati kiírás a jövőben így csak akkor lesz, ha a Magyar Állam egy meghatározott (20 napos) határidőn belül nem jelenti be az igényét a bányászati jogra.

További módosítás, hogy ha a pályázati kiírás eredménytelenül zárul, a bányafelügyeletnek fel kell szólítania a bányavállalkozót a tájrendezési kötelezettségek végrehajtására. Amennyiben a felszólítás nem vezet eredményre, a bányafelügyelet intézkedik a fennmaradó kötelezettségek - a korábban pénzügyi fedezetként adott biztosíték terhére történő - teljesítéséről, ezt követően megkeresi az ingatlanügyi hatóságot a bányatelek jogi jelleg ingatlan-nyilvántartásból való törlése céljából.

Az új szabályozás az eredménytelenség okait is kibővíti. Eredménytelen lesz a kiírás, ha nem érkezett be érvényes pályázat, vagy, ha a nyertes pályázó a bányászati jog megszerzésétől eláll, és a bányászati jogra nincs másik pályázó.

Abban az esetben, ha a nyertes pályázat minősül eredménytelennek, akkor a korábbi rendszerben a többi pályázatot ismételten értékelni kellett. Az új szabályok azonban már előírják, hogy ilyen esetben automatikusan, a rangsorban a nyertes - de eredménytelen - pályázót követő jelöltet kell nyertesnek nyilvánítani.

Az új szabályozás tételesen felsorolja azt is, hogy mely esetekben minősül érvénytelennek a benyújtott pályázat. Ide tartozik az időn túl, és a formailag, illetve tartalmilag hiányosan benyújtott pályázat. Akkor is érvénytelen lesz a pályázat, ha a bányafelügyelet a pályázónak a pályázatával érintett bányatelekre vonatkozó bányászati jogát a bányafelügyelet törölte, továbbá, ha térítési díj vagy bírság tartozása van, vagy a bányajáradék bevallására vonatkozó kötelezettségét nem teljesítette.

A módosítás a pályázati kiírás tartalmi elemeire vonatkozóan is szigorúbb szabályokat ír már elő. Újdonságként jelenik meg, hogy a jövőben kötelezően fel kell tüntetni a pályázati hirdetményben a bányatelek területének nagyságát, a bányatelekben lévő ásványi nyersanyagok minőségét földtani és kitermelhető vagyon szerinti bontásban, a fizetendő ellenérték legkisebb összegén túl a megfizetésére vonatkozó szabályokat, a kizáró feltételeket és a pályázat formai és tartalmi követelményeit.