A törölt bányászati jog utóélete 2. rész – Dr. Jean Kornél

A törölt bányászati jog utóélete 2. rész – Dr. Jean Kornél

2019. április 23.

Cikksorozatunk előző részében a törölt bányászati jog Magyar Állam által történő megszerzését követő értékesítésének szabályait igyekeztünk ismertetni. A cikksorozat következő részében azokat a szabályokat vesszük górcső alá, amelyek arra az esetre vonatkoznak, amikor a Magyar Állam nem kíván élni előjogával és a bányafelügyelet pályáztatás útján kívánja értékesíteni a bányászati jogot.

Amennyiben az MNV Zrt. a megállapított bányatelken a törölt bányászati jogra a jelen feljegyzés i. 1. pontjában foglaltak szerint nem tart igényt, abban az esetben az új jogosult kijelölése céljából a bányafelügyelet intézkedik a pályázat meghirdetése iránt.

A bányatelken fennálló bányászati jog átruházásra szolgáló pályázat lebonyolítása és a bányatelken fennálló bányászati jog új jogosítottjának kijelölése a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat elsőfokú hatáskörébe tartozik.

A Szolgálat évente két alkalommal belföldi jogsegély keretében megkeresi az illetékes kormányhivatal bányászati osztályát a bányászati jog pályázatának meghirdetéséhez szükséges dokumentumok megküldése érdekében.

A bányafelügyelet pályázatot az ásványvagyon gazdálkodási szempontjai, a környezetvédelem és a gazdaságosság, az állam számára a várható bevétel, megtakarítás vagy más előny figyelembevételével írhat ki.

A Bt.vhr. tételesen meghatározza, hogy a pályázati hirdetménynek milyen pontokat kell tartalmaznia.

A bányafelügyelet a beérkezett érvényes pályázatokat a pályázatok értékelése keretében rangsorolja és a pályázati kiírásban meghatározott értékelési szempontok szerint legkedvezőbb ajánlat kerül a rangsorban az első helyre.

A pályázatok elbírálására vonatkozó döntés előkészítése érdekében a Szolgálat értékelő bizottságot hoz létre., amely munkája nem nyilvános, tagjait pedig a pályázati eljárás lezárásáig, illetve az új jogosított kijelöléséig titoktartási kötelezettség terheli.

Az érvényes pályázatok értékelése keretében azokat a bizottság bányatelkenként rangsorolja. Az elbírálásnál meghatározott szempontok figyelembe vételével előnyben lehet létesíteni egyes pályázókat. A bizottságnak a döntését minden esetben indokolnia kell.

Az első helyen rangsorolt pályázót határozatban jelöli ki a bányafelügyelet a törölt bányászati jog új jogosítottjaként. Ha nyertes pályázó a bányászati jog ellenértékét a meghatározott határidőn belül nem fizeti meg, vagy a bányászati jog megszerzésétől eláll, a bányászati jog megszerzésére érvényes pályázatot benyújtó pályázók közül a felállított rangsor alapján következő pályázót kell nyertesnek nyilvánítani.

Eredménytelen pályázat esetén a pályázatot a bányafelügyelet az eredménytelenség megállapításától számított hat hónapon belül ismételten meghirdeti.

Amennyiben pedig ismételten eredménytelen lenne a pályázat, a bányafelügyelet felszólítja a volt bányavállalkozót a tájrendezési kötelezettségek végrehajtására.

A tájrendezési kötelezettség teljesítésének elmaradása esetén a bányafelügyelet intézkedik a bányavállalkozó bányászati tevékenységből eredő kötelezettségei teljesítésének pénzügyi fedezetére nyújtott biztosíték terhére történő teljesítésről.

Amennyiben a nyújtott biztosíték nem elegendő a fennmaradó kötelezettségek teljesítésére, a bányafelügyelet határidő tűzésével kötelezi a bányászati jog törlésével érintett bányavállalkozót a kötelezettségek teljesítésére.