Felolvasólap vs. önéletrajz 1:0 – Dr. Csepy Dorottya

Felolvasólap vs. önéletrajz 1:0 – Dr. Csepy Dorottya

January 27, 2020

A Kbt. 2019. év végi módosításának eredményeként 2020. február 1. napjától változnak a szakemberekre vonatkozó eljárási szabályok. Az új szabályozás értelmében a felolvasólap és az önéletrajz közötti ellentmondás – eredménytelen felvilágosítás és hiánypótlás követően – az ajánlat érvénytelenségének a következményével járhat:

Kbt. 71. § (9) A 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez az ajánlatkérő által bemutatni kért szakemberek személye hiánypótlás keretében csak a (4) bekezdésben foglalt, vagy az alkalmassági követelménynek való megfelelőség miatt szükséges esetben és csak úgy változhat, hogy a hiánypótlásban az értékeléskor figyelembe veendő minden releváns körülmény tekintetében a korábbival legalább egyenértékű szakember kerül bemutatásra. Ha a hiánypótlás során a korábbinál nagyobb tapasztalattal, magasabb képzettséggel rendelkező személy kerül bemutatásra, az ajánlatkérő az értékeléshez akkor is csak az ajánlattevő által pótolt szakember adatait veheti figyelembe, a hiánypótlás ilyenkor is csak az érvényessé tételt szolgálja, és nem eredményezi az értékeléskor figyelembe veendő tényezők változását. Ha

a) a 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között - a b) pontban foglaltaktól eltérő - ellentmondás van, és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja;

b) a felolvasólapon feltüntetett adat és a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között olyan ellentmondás áll fenn, hogy a felolvasólapon szereplő adat az értékeléskor kevésbé kedvező, az értékeléskor a felolvasólapon szereplő adatot kell figyelembe venni.

A felolvasólapon szereplő információk elsődlegessége érdekében az új eljárási szabályok – a jelenlegi szabályozástól eltérően – szigorítják az ajánlatkérő mozgásterét, ugyanis abban az esetben, ha – az ajánlatok összehasonlítását és áttekinthetőségét biztosító – felolvasólapon kedvezőbb érték szerepel, mint amelyet a csatolt dokumentumok alátámasztanak, ajánlatkérő az ellentmondás feloldása érdekében elrendelt felvilágosítás eredménytelensége esetén köteles az ajánlattevő ajánlatát érvénytelenné nyilvánítani. A 2020. február 1. napját követően indított közbeszerzési eljárásokban ajánlatkérőnek nincs olyan mérlegelési lehetősége, hogy az ajánlatban benyújtott dokumentumban (önéletrajzban) szereplő kedvezőtlenebb értéket vegye figyelembe.

Fordított esetben azonban, ha a felolvasólapon szerepel kedvezőtlenebb megajánlás, mint amelyet az önéletrajz igazol, az ajánlatkérőnek az értékeléskor szintén a felolvasólapon szereplő, kevésbé kedvező adatot kell figyelembe vennie.

Példával szemléltetve az új szabályozás következményeit:

  1. Amennyiben a felolvasólapon 120 hónapos megajánlás szerepel, az önéletrajzban pedig 60 hónap és az ellentmondásra tekintettel elrendelt felvilágosítás eredménytelen, azaz a 120 hónapos megajánlás nem kerül alátámasztásra, az ajánlat érvénytelen.
  2. Abban az esetben, ha a felolvasólapon szerepel 60 hónap, az önéletrajzban pedig 120 hónap, az értékeléskor a felolvasólapon szereplő, kevésbé kedvező adatot kell figyelembe venni.

A Kbt. 71. § (9) bekezdése b) pontja végett a felolvasólap kitöltése fokozott körültekintést és önellenőrzést igényel, hiszen adott esetben egy adminisztratívnak tekinthető hiba az új szabályozás következtében az ajánlat érvénytelenségével jár.

Összegezve megfontolandó, hogy az értékeltnél – azaz az ajánlatkérő által maximumként meghatározott értéknél – több tapasztalat kerüljön megajánlásra, hiszen egyrészt az ajánlat érvénytelenséget fogja eredményezni, ha a felolvasólapon szereplő megajánlást nem támasztja alá az önéletrajz, másrészt később, a szerződés teljesítése során a szakemberek cseréjét akadályozhatja a magas megajánlás.