A Közbeszerzési Hatóság lezárta az aláírás-pecsét körüli vitát – Dr. Szigeti-Szabó Andrea

A Közbeszerzési Hatóság lezárta az aláírás-pecsét körüli vitát – Dr. Szigeti-Szabó Andrea

February 06, 2019

A Közbeszerzési Hatóságnak (továbbiakban: Hatóság) a Közbeszerzési Szemle legutolsó, 2018. évi 12. számában közzétett állásfoglalása szerint "az aláírás-pecsét nem feleltethető meg cégszerű aláírásnak".

A mai sietős, "nincs időm" világban ilyenkor könnyen hátra is dőlhetnénk, azzal, hogy "na végre" és már lapoznánk is tovább a következő hírre, cikkre. Ez esetben azonban bele is estünk abba a hiába, hogy nem olvastuk végig az állásfoglalást vagy ezt a cikket.

A közbeszerzési gyakorlatot érintő kérdésekkel és válaszokkal foglalkozó rovatban kerülnek közzétételre a Közbeszerzési Hatóság aktuális, a jogalkalmazók számára kiemelt fontosságú állásfoglalásai.

Lássuk a témánkkal kapcsolatos 3 kérdést és választ külön - külön.

Kérdés1. Aláírás-pecséttel aláírhatóak-e a felolvasólap, nyilatkozatok cégszerűen?

A Hatóság levezetése szerint nem. A vezető tisztségviselők (és az arra jogosított) munkavállalók írásban cégjegyzés útján képviselik a jogi személyt (Ptk. 3:116. §). Amennyiben a cégiratok között a cég (változás)bejegyzési eljárásában a képviselő aláírási címpéldánya vagy aláírás-mintája csatolásra került, úgy a cég képviselete kizárólag a benyújtott aláírási címpéldányban (aláírás-mintában) foglaltak szerint lehetséges. Nincs más mód. A közjegyző (aláírási címpéldány) és az ügyvéd (aláírás-minta) sem fog készíteni és ellenjegyezni olyan aláírást, amin aláírás-pecsét szerepel, így az aláírás-pecsét, mint hivatalos képviseleti "mód" nem lehet a cégnyilvántartás része sem. Az indoklás szerint az aláírás bélyegző lenyomata nem tekinthető sem aláírásnak, sem kézjegynek, mert nem köthető egyértelműen az adott aláíró személyhez. Vélhetőleg ezzel az indoklással tagadná meg a közreműködést a közjegyző, illetve az ügyvéd is az aláírás-pecséttel ellátott dokumentum ellenjegyzésekor.

A Hatóság álláspontját egy korábban közzétett eseti döntésre (BDT.2017.3667.) is alapozza, miszerint "névbélyegző használata cégjegyzésre nem alkalmas".

A magunk részéről örvendetesnek tartjuk, hogy pont került ezen kérdés eldöntésére, mivel tapasztalataink szerint jogbizonytalanságot eredményezett az aláírás-pecséttel aláírt dokumentumok érvényessége, hiánypótolhatósága. Az más kérdés, hogy az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer bevezetésével a kérdéskör némiképp vesztett jelentőségéből az elektronikus űrlapok alkalmazhatóságra - és a felolvasólap tekintetében kötelező alkalmazására - tekintettel.

Kérdés: 2. Ha aláírás-pecsét szerepel a felolvasólapon, az hiánypótoltatható-e (amennyiben nem tekinthető cégszerű aláírásnak)?

A Hatóság álláspontja szerint a cégszerű aláírás hiánya, nem megfelelősége formai hiányosság, így az hiánypótoltatható. A Hatóság levezetése alapján az ajánlatkérő által előírt cégszerű aláírási kötelezettségek "egyike sem olyan formai követelmény, amelynek elmaradása esetén nem lenne lehetőség hiánypótlásra, az ugyanis csak olyan formai előírások esetén kizárt, amelyek a jellegüknél fogva az ajánlattételi határidő lejártát követően nem hiánypótolhatóak."

A Hatósági állásfoglalás alapján kizárólag abban az esetben kell az ajánlatot érvéntelenné nyilvánítani, ha:

- az EKR rendszer alkalmazása esetén nem elektronikus űrlapot használ az ajánlattevő, vagy - a nyilatkozattétel nyelve szerinti - elektronikus űrlap hiánya esetén nem a papír alapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata kerül benyújtásra;

- nem elektronikus ajánlattétel esetén, ha a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot, az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, illetve adott esetben a kizáró ok, alkalmasság igazolására szolgáló nyilatkozatot nem látja el a gazdasági szereplő szabályos, cégszerű aláírásával.

Mindezek alapján tehát az ajánlatban benyújtott - nem EKR-es űrlap formájában - megtett nyilatkozatok tekintetében a cégszerű aláírás hiánya hiánypótoltatható, azonban a hiánypótlás nem megfelelő teljesítése esetén az ajánlat érvénytelenné nyilvánításának kötelezettsége a fentiek szerint alakul.

Kérdés: 3. Az aláírás-pecsét utólagos elismerése saját - cégszerű - aláírásként elfogadható-e?

Az cégszerű aláírásnak az aláírás- pecsét használata miatti hiányossága a nyilatkozat joghatás kiváltására való alkalmatlanságát eredményezi, amely utólagosan semmilyen módon - így közjegyző előtt tett nyilatkozattal sem - pótolhatóak utólagosan.

Ha közbeszerzéssel kapcsolatos kérdése, problémája merülne fel, forduljon szakértőinkhez bizalommal.