Adófizetéshez kapcsolódó könnyítések a kialakult rendkívüli helyzetben

A világméretű koronavírus-járvány következtében a magyar gazdasági szereplők túlnyomó többségének súlyos bevételkieséssel és likviditási problémákkal kell szembenézniük, amely érinti az adófizetési kötelezettségek teljesítését is.

A Pénzügyminisztérium Adóügyekért Felelős Államtitkársága által kiadott közlemény szerint az adóhatóság a kialakult rendkívüli helyzetre tekintettel méltányosan bírálja el a vállalkozók fizetési kedvezmény iránti kérelmeit, emellett adóelőleg mérséklési kérelem benyújtására is alapot adhatnak a koronavírus-járvány káros gazdasági hatásai. Az alábbiakban a két jogintézmény legfontosabb szabályait foglaljuk össze.

1. Adóelőleg mérséklési kérelem – jövőben esedékessé váló kötelezettségek

Az adózó társasági adó, kisvállalati adó, innovációs járulék, helyi iparűzési adó és energiaellátók jövedelemadója adónemekben a bevallott adóelőleg módosítását kérheti (az adóelőleg esedékességéig) az adóhatóságtól, ha előlegét az előző időszak (év, negyedév, félév) adatai alapján fizeti, és számításai szerint adója nem éri el az előző időszak adatai alapján fizetendő adóelőleg összegét.

A NAV-hoz bevallott adóelőlegek esetében a NAV honlapjáról letölthető ELOLEGMOD nyomtatványt kell kitölteni és elektronikusan beküldeni. Felhívjuk a figyelmet, hogy a nyomtatványon jelenleg csak a társasági adó jelölhető, a többi adónemre vonatkozó kérelmet „az eddig megszokottaknak megfelelően” kell előterjeszteni, azaz az e-papír alkalmazás használatával. A helyi iparűzési adó előlegre vonatkozó mérséklési kérelem esetén célszerű tájékozódni az illetékes helyi önkormányzatnál, hogy a kérelemnek milyen követelményeknek kell megfelelnie.

Az adózónak az adóelőleg mérséklési kérelmében számszakilag is alátámasztható módon be kell mutatnia, hogy a rendelkezésére álló információk és becslések alapján várhatóan hogyan alakulnak az üzleti évben gazdasági tevékenységének azon adatai, melyeket az adó számítása során figyelembe kell venni.

Az adóelőleg mérséklési kérelem tehát a jövőben esedékessé váló adófizetési kötelezettségek csökkentésére szolgál. A járvány miatt leginkább érintett szektorokban mindenképpen érdemes élni ezzel a lehetőséggel a cash-flow helyzet javítása érdekében.

2. Fizetési kedvezmény iránti kérelem – lejárt tartozások esetében

Az adózás rendjéről szóló törvény gazdálkodó szervezetek esetében

  • fizetési halasztás vagy
  • részletfizetés iránti

kérelem benyújtását teszi lehetővé. (Kivételes méltányosságból a pótlék- és bírságtartozás mérsékelhető/elengedhető a gazdálkodó szervezetek esetében is, az adótartozás azonban nem.)

Fizetési kedvezmény iránti kérelmet az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek a FAG01 nyomtatványon terjeszthetik elő. A helyi önkormányzattal szemben fennálló adótartozások esetében szintén javasolt az illetékes helyi önkormányzatnál tájékozódni a kérelemmel kapcsolatos követelményekről és a szükséges mellékletekről.

Gazdálkodó szervezetek esetében az eljárás illetékköteles, az illeték mértéke 10.000 forint.

Fontos, hogy a fizetési kedvezmény iránti kérelem csak a már nyilvántartott, lejárt esedékességű, ki nem egyenlített adótartozásra kérhető azzal, hogy nem engedélyezhető fizetési könnyítés a munkavállalóktól levonandó személyi jövedelemadó és járulék fizetési kötelezettségekre.

Fizetési könnyítés (részletfizetés, fizetési halasztás) a következő feltételekkel engedélyezhető:

  • a fizetési nehézség átmeneti jellegű, azaz az adó későbbi megfizetése valószínűsíthető, és
  • a fizetési nehézség kialakulása nem az adózónak felróható mulasztás eredménye.

A feltételeket illetően a NAV tájékoztatója a következőt tartalmazza: „A koronavírus-járvány által okozott fizetési nehézség az adózóknak fel nem róható objektív körülmény. Ennek figyelembe vételével a NAV a fizetési halasztást, a részletfizetést (vagy ezek kombinációját: akár a halasztást követően részletekben történő kiegyenlítést) kérelemre pótlékmentesen is engedélyezheti.” Lényeges továbbá, hogy ha az adózó valamely adótartozására már kapott feltételhez kötött fizetési kedvezményt, és a feltételeknek a koronavírus-járvány okozta likviditási gondok miatt nem tud eleget tenni,– a NAV tájékoztatója szerint – erre hivatkozva a tartozás újabb átütemezését is kérheti. (Az eddigi gyakorlat szerint elutasítási ok volt, ha az adózó egy korábban engedélyezett fizetési kedvezmény feltételeit nem teljesítette.)

A tájékoztató szerint tehát az adóhatóság a fizetési kedvezményre vonatkozó eljárások során figyelembe veszi a koronavírus-járvány által okozott gazdasági nehézségeket, melyek az adózók széles körét érintik. Ez ugyanis a NAV által is elismerten méltányosságra okot adó, objektív körülmény.