Adóigazgatást érintő változások a friss adócsomagban

Székhelyszolgáltató bejelentése

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény alapján székhelyszolgáltatási tevékenységet csak olyan szolgáltató folytathat, amely a felügyeleti szervhez a tevékenységét bejelentette. A bejelentett székhelyszolgáltatók ellenőrzése érdekében a felügyeleti szerv a székhelyszolgáltatók nyilvántartásával kapcsolatos adatokat szolgáltat az adóhatóság részére, továbbá honlapján közzéteszi a nyilvántartásba vett szolgáltatókat.

A fenti rendelkezésekkel összhangban a jövőben az adóhatóság csak olyan székhelyszolgáltató igénybevételét fogadja el, amely szerepel a székhelyszolgáltatók nyilvántartásában vagy az ilyen tevékenység végzésére irányuló szándékát bejelentette. Amennyiben a bejelentett székhelyszolgáltató nem felel meg a fenti feltételeknek és az adózó az adóhatóság felhívására nem gondoskodik másik, megfelelő székhely vagy székhelyszolgáltató bejelentéséről (vagy bejelentését nem vonja vissza), az adózó adószáma – az adószám törléséről szóló figyelmeztetés kézbesítésétől számított 30 napos határidő eredménytelen elteltével- törlésre kerül. A módosítás szerint a jogszabály 2021. június 10-ei hatálybalépését követő három hónapon belül a korábban bejelentett székhelyszolgáltatók adatai is ellenőrzésre kerülnek.

Pótlékszámítás kerekítési szabályai

A jogszabály pontosítja a késedelmi pótlék számítására vonatkozó szabályokat. A késedelmi pótlék napi mértékét három tizedes jegy pontossággal, a további tizedeseket elhagyva kell megállapítani. A fenti kerekítési szabályok az önellenőrzési pótlék, valamint az adóhatóság késedelméhez kapcsolódó késedelmi kamat számítására is alkalmazandók.

Szokásos piaci ár megállapítása iránti eljárás

A szokásos piaci ár megállapítására irányuló eljárásokat 2021. október 1-jétől a jogszabály a NAV hatásköréből az adópolitikáért felelős miniszter hatáskörébe helyezi, mely a törvénymódosítás indokolása szerint „lehetőség teremt arra, hogy az adópolitikáért felelős miniszter a transzferárazás területén átfogó szakmai kontrollt tudjon gyakorolni a jogalkotási és hatósági funkciók ellátásán keresztül és hozzájárul ahhoz, hogy a szokásos piaci ár területén jobban érvényt lehessen szerezni a nemzetgazdasági érdek érvényesítésének, valamint fejleszteni a két-és többoldalú eljárásokat.”

A szokásos piaci ár megállapítása iránti kérelmek jellemzően folyamatos teljesítésű ügyletekre vonatkoznak, melyek esetén a szokásos piaci ár meghatározása az üzleti év pénzügyi adatai alapján kerül meghatározásra, ezért az elfogadott módosítás szerint a határozat a jövőben teljes adóévek vonatkozásában adható ki. Az új szabályok lehetővé teszik a kérelem benyújtásakor még le nem zárt adóév tekintetében a határozat visszamenőleges hatállyal történő alkalmazását.

Havi járulékbevallás adattartalma

A havi járulékbevallás adattartalma kibővül az EGT bármely tagállamában működő, a tőkepiacról szóló törvény szerint elismert piacnak minősülő tőzsdére bevezetett értékpapírnak az osztaléknak illetve, osztalékelőlegnek minősülő hozamáról szóló adatszolgáltatással. Az adatszolgáltatási kötelezettség bővítésének következtében a NAV rendelkezni fog azzal az információval, hogy a kifizető által bevallott osztalék összege az EGT-államban működő tőzsdére bevezetett értékpapír utáni osztaléknak minősül-e, így az ilyen jövedelemmel érintett adózóknak az adóbevallási tervezetben kiajánlott szociális hozzájárulási adó alapját képező jövedelemadatot nem kell módosítaniuk.

Elektronikuspénz-kibocsátó intézmények adatszolgáltatási kötelezettsége

Az állami adó-és vámhatóság ellenőrzési, végrehajtási, bűnüldözési tevékenységének hatékonyabbá tétele céljából a módosítás előírja a pénzügyi, pénzforgalmi intézmények és befektetési vállalkozások mellett az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények adóhatósági megkeresésre történő adatszolgáltatási kötelezettségét.

Külföldi adóalanyok áfa-visszatéríttetési eljárása

A Közösség más tagállamában vagy harmadik államban letelepedett adóalany áfa-visszatéríttetési jogának Magyarországon történő érvényesítése során az elsőfokú határozat utáni jogorvoslati eljárásban is lehetővé válik az elektronikus kapcsolattartás.

Végrehajtási eljárást érintő módosítások

A módosítás alapján az adóhatóság által az adóst megillető, hitelintézetnél kezelt összeg zárolását elmulasztó (késve teljesítő) hitelintézet a zárolni elmulasztott összeg 50 %-ig, de legfeljebb 10 millió forintig szankcionálható.

A módosítás szerint nem csak a felfüggesztést elrendelő, hanem a felfüggesztés tárgyában hozott bármely végzés esetén alkalmazandó, hogy a felfüggesztés tartama alatt az adóhatóság további végrehajtási cselekményt nem foganatosíthat a felfüggesztéssel érintett összegre.

Nemzetközi adóügyi együttműködést érintő módosítások

A nemzetközi vitarendezési eljárások egységes kezelése érdekében a jogszabálymódosítás szerint a szokásos piaci ármegállapításhoz kapcsolódó vitarendezési eljárások 2021. október 1- jétől átkerülnek a NAV-tól a valamennyi egyéb adózással összefüggő vitarendezési eljárásban illetékes hatóságként eljáró adópolitikáért felelős miniszterhez. A NAV-nál 2021. szeptember 30-án folyamatban lévő, szokásos piaci ár megállapítására irányuló európai uniós és adóegyezmények szerinti vitarendezési eljárásokat, valamint a Választottbírósági Egyezmény szerinti eljárásokat 2021. október 1-jétől az adópolitikáért felelős miniszter folytatja le. A vitarendezési eljárás szabályozását érintő további pontosítások az irányelv szabályainak megfelelő átültetését szolgálják.

Az Aktv. egyéb módosításai az OECD pénzügyi számlainformációk cseréjére vonatkozó nemzetközi sztenderdjeinek átvételét, valamint szövegpontosításokat tartalmaznak.