Áfa-változások az adócsomagban

2023. július 4-én az Országgyűlés elfogadta a légitársaságok hozzájárulásáról és egyes adótörvények módosításáról szóló törvényt (a továbbiakban: „adócsomag”). Az adócsomag általános forgalmi adót érintő legfontosabb részleteit az alábbiakban foglaljuk össze.

eNyugta

Az áfa-törvény új definíciókkal bővül az e-Nyugta tervezett bevezetéséhez kapcsolódóan, melyek meghatározzák az e-Nyugta bevezetéséhez kapcsolódóan a szükséges felhatalmazó rendelkezéseket és alapdefiníciókat. Az eNyugta részletszabályait miniszteri rendelet fogja tartalmazni. Az e-nyugta és e-pénztárgép fogalmán felül a módosítás bevezeti a nyugtatár fogalmát, amely olyan, a NAV által üzemeltetendő rendszer, amely tartalmazza az az e-pénztárgéppel kiállított nyugták, számlák (illetve azokkal egy tekintet alá eső okiratok, módosítások) adatait és lehetővé teszi azok a terméket beszerző, szolgáltatást igénybevevő részére történő rendelkezésre bocsátását, illetve megőrzését.

Napilapok áfa mértéke

A Magyar Lapkiadók Egyesületének kezdeményezésére a napilapok áfa mértéke – az Áfa Irányelv 2022/542. irányelvvel módosított rendelkezéseinek megfelelően- 2024. január 1-től 0 %. Az áfa-törvény új, 3/B. számú melléklete szerint a napilap fogalma a hetenként legalább négyszer megjelenő kiadványokat foglalja magában.

Kötelezően visszaváltási díjas, nem újrahasználható termékek áfa rendszerbeli kezelése

2024. január 1-től az áfa-törvénybe beépítésre kerülnek a kötelezően visszaváltási díjas, nem újrahasználható termékekhez kapcsolódó áfa következmények. A fenti termékek forgalmazásának részletes szabályait jelenleg kormányrendelet tervezet tartalmazza, mely szerint a fenti termékkör italtermékek csomagolására terjed ki.

A módosítás szerint adóztatandó tényállásnak minősül, és ezáltal adófizetési kötelezettséget eredményez, ha a kötelezően visszaváltási díjas, nem újrahasználható terméket nem váltják vissza. Az adófizetési kötelezettség a kötelező visszaváltási díjas rendszert működtető adóalanyt (MOHU) terheli. Az adót a naptári év utolsó napján kell megállapítani, az adott naptári évben vissza nem váltott, nem újrahasználható termékek mennyiségét alapul véve (ettől eltérő szabály alkalmazandó, ha az adófizetésre kötelezett adóalany jogutód nélkül megszűnik). Az adóalap meghatározásakor a visszaváltási díjat úgy kell tekinteni, mint amely a fizetendő adó arányos összegét is tartalmazza.

A betétdíjas termékekre vonatkozó áfa-kezeléstől eltérően a kötelezően visszaváltási díjas, nem újrahasználható termékek visszaváltási díja nem része a termékértékesítés adóalapjának, termékértékesítéskor a kötelezően visszaváltási díjas, nem újrahasználható termékek visszaváltási díja tekintetében áfafizetési kötelezettség nem keletkezik. A fenti termékek visszaváltása esetén a visszaváltási díj visszatérítéséhez kapcsolódóan az adóalap utólag nem csökkenthető, tekintettel arra, hogy az adóalap eleve nem tartalmazta a visszaváltási díj összegét.

Áfa visszatérítés belföldi ingatlan beszerzéséhez kapcsolódóan

Jogharmonizációs célú módosítás keretében lehetővé válik a belföldön nem letelepedett, de az Európai Unió tagállamában letelepedett adóalanyok számára, hogy a belföldi ingatlan beszerzését terhelő előzetesen felszámított áfát a különös áfa visszatéríttetési eljárás keretében kaphassák vissza. Az átmeneti rendelkezés értelmében a visszatérítés a jogszabály hatálybalépését megelőzően nem érvényesített, 2021. december 31-ét követően keletkezett előzetesen felszámított áfára vonatkozóan kérhető.

Jogutódlás eseteinek bővülése

A jogutódlás szabályainak (és az arra vonatkozó Áfa tv. szerinti feltételeknek) megfelelően az áfa hatálya alá nem tartozó ügyletként kerül nevesítésre az adóalany jogszabályban meghatározott feladat ellátásának az ahhoz kapcsolódó vagyonnal történő átadása a jogszabály által a feladat ellátására jogutódként kijelölt szerző részére, valamint csoportos adóalanyiságból történő kiválás.