Az extraprofit adókról

2022. június 4-én jelent meg a Magyar Közlönyben a Kormány 197/2022. (VI. 4.) számú rendelete (a továbbiakban Rendelet) az extraprofit adókról, mely számos adónemet szabályozó törvény rendelkezésétől eltérő szabályokat, illetve új különadókat vezet be. A Rendelet 2022. július 1-ével lép hatályba, de egyes rendelkezései csak 2022. augusztus 1. napjától hatályosak. A Rendelet a jelenlegi szabályozás alapján 2022. november 1-éig marad hatályban. A Rendelethez kapcsolódó legfontosabb tudnivalókat az alábbi hírlevelünkben foglaljuk össze.

1.Kiskereskedelmi különadó változásai

A Rendelet az egyébként fizetendő különadón túl a 2022. évre egyszeri, pótadó fizetési kötelezettséget vezet be, amelynek mértéke a 2021. évben kezdődő adóévre vonatkozó kiskereskedelmi adónak az adóév naptári napjai alapján 365 napra számított (évesített) összegének 80 százaléka. A fenti pótadó fizetési (és bevallási) kötelezettség teljesítésének határideje 2022. november 30-a.

A 2023-ban kezdődő adóévre vonatkozóan a kiskereskedelmi adó sávos adómértékei az alábbiak szerint emelkednek:

a) az adóalap 500 millió forintot meg nem haladó része után továbbra sem keletkezik adófizetési kötelezettség,

b) az adóalap 500 millió forintot meghaladó, de 30 milliárd forintot meg nem haladó része után a jelenleg hatályos 0,1% helyett 0,15 %-os adómérték kerül bevezetésre,

c) az adóalap 30 milliárd forintot meghaladó, de 100 milliárd forintot meg nem haladó része után a jelenleg hatályos 0,4% helyett 1 %-os adómérték kerül bevezetésre,

d)  az adóalap 100 milliárd forintot meghaladó része után a jelenleg hatályos 2,7% helyett 4,1 %-os adómérték kerül bevezetésre.

A fenti megemelt adómértékeket már a 2023-ban kezdődő adóév adóelőlegének megállapítása során is alkalmazni kell.

2.Bank- és pénzügyi szektort érintő rendelkezések

(1) Hitelintézeteket és pénzügyi vállalkozásokat terhelő különadó

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény („Hpt.”) szerinti hitelintézet és pénzügyi vállalkozás a 2022. és a 2023. adóévre vonatkozóan különadó önadózás útján történő megállapítására, bevallására és fizetésére kötelezett. A különadó alapja a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény („Htv.”) szerinti, az adóévet megelőző adóévi éves beszámoló alapján meghatározott nettó árbevétel, mértéke 2022-ben 10%, 2023-ban 8%.

A hitelintézet, a pénzügyi vállalkozás a 2022. adóévre vonatkozó különadót 2022. október 10-ig köteles megállapítani, és az adót 2022. október 10-ig és 2022. december 10-ig két egyenlő részletben megfizetni. A 2023. adóévre vonatkozó különadót 2023. június 10-ig kell megállapítani, és az adót 2023. június 10-ig, 2023. október 10-ig és 2023. december 10-ig három egyenlő részletben megfizetni.

(2) Befektetési vállalkozás és hitelintézet tranzakciós illetékfizetési kötelezettsége az értékpapír-kereskedelem után

A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény („Bszt.”) szerinti befektetési vállalkozás és a Hpt. szerinti hitelintézet KELER Központi Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság által kibocsátott ISIN azonosítóval rendelkező pénzügyi eszköz ügyfélszámla vagy saját számla javára történő vétele után tranzakciós illeték önadózás útján történő megállapítására, bevallására és fizetésére kötelezett.

A tranzakciós illeték alapja a pénzügyi eszköz ügyfélszámlán (értékpapírszámlán) jóváírt értéke (vételára), azzal, hogy amennyiben ezen érték külföldi pénznemben denominált, akkor a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, a teljesítési napon érvényes hivatalos devizaárfolyamon kell forintra átszámítani. Az illeték mértéke az illeték alapjának 0,3%-a, de vételenként legfeljebb 10 000 forint.

Az illetékfizetési kötelezettség a pénzügyi eszköz vétele teljesítésének napján keletkezik és az adóalany az illetékfizetési kötelezettséget havonta, a teljesítési napot követő hónap 20. napjáig állapítja meg, és az állami adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon 1000 forintra kerekítve köteles bevallani és megfizetni (első alkalommal 2022. szeptember 20-áig).

(3) Határon átnyúló pénzforgalmi és pénzváltási tevékenységet végző személyek illetékkötelezettsége

A módosítás értelmében a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvényt („Pti. tv.”) a pénzforgalmi szolgáltatási, a hitel- és pénzkölcsönnyújtási, a pénzváltási, a pénzváltás-közvetítési tevékenységeket Magyarországon határon átnyúló szolgáltatásként végző személyekre (bizonyos, a Rendeletben foglalt eltérésekkel) is alkalmazni kell.

3.Cégautóadó mértékének változása

2022. július 1. és 2022. december 31. között – a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 17/E.  §-ától eltérően – a cégautóadó havi mértéke személygépkocsinként, a személygépkocsi kilowattban kifejezett teljesítménye és környezetvédelmi osztályjelzése alapján az alábbi táblázatban meghatározott összeg szerint változik.

Teljesítmény (kW)

„0”–„4” környezetvédelmi osztályjelzések esetén

„6”–„10” környezetvédelmi osztályjelzések esetén

„5”; „14–15” környezetvédelmi osztályjelzések esetén

0-50

30 500 Ft

16 000 Ft

14 000 Ft

51-90

41 000 Ft

20 000 Ft

16 000 Ft

91-120

61 000 Ft

41 000 Ft

20 000 Ft

120 felett

81 000 Ft

61 000 Ft

41 000 Ft

4.Népegészségügyi termékadóra vonatkozó módosítások

A Rendelet 2022. július 1-től a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény („Neta tv.”) 6. §-ától eltérő adómértékeket vezet be, valamint módosítja a népegészségügyi termékadó-köteles terméknek minősülő előrecsomagolt termékek körét, illetve új termékcsoportokkal bővíti az adóköteles termékek körét (pl. előrecsomagolt édes, sós tészta, illetve csemege - a Rendelet 2. mellékletének megfelelően).

5.A jövedéki adó mértékének változásai

A Rendelet értelmében a legtöbb jövedéki termék adómértéke emelkedik.

6.Egyszerűsített foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések

Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo tv.) egyes rendelkezéseitől eltérően:

 • a filmipari statiszta alkalmi munkából származó napi nettó jövedelme nem haladhatja meg a hónap első napján érvényes minimálbér 12 százalékát, amely összeget száz forintra kerekítve kell meghatározni,
 • a munkáltató által fizetendő közteher mértéke (első alkalommal 2022. júliusban):
  • mezőgazdasági és turisztikai idénymunka esetén a  munkaviszony minden naptári napjára munkavállalónként a hónap első napján érvényes minimálbér 0,5 százaléka,
  • alkalmi munka esetén a munkaviszony minden naptári napjára munkavállalónként a hónap első napján érvényes minimálbér 1 százaléka,
  • filmipari statiszta alkalmi munkára irányuló egyszerűsített foglakoztatása esetén a munkaviszony minden naptári napjára munkavállalónként a minimálbér 3 százaléka.

7.A biztosítási szektort érintő pótadó

A biztosítási adóról szóló 2012. évi CII. törvény („Bizta tv.”) szerinti biztosító a 2022. július 1. és 2023. december 31. közötti időszakra biztosítási pótadó fizetésére köteles. A pótadó alapja a Bizta tv. szerinti biztosítási szolgáltatás nyújtásából származó, valamint a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény („Bizt tv.”) 2. melléklete szerinti biztosítási ágazatokba tartozó biztosítási szolgáltatás nyújtásából származó, Bizta tv. szerinti biztosítási díj (a továbbiakban: biztosítási díj) összege.

A pótadó mértéke sávos, emellett eltérő adómértéket kell alkalmazni 2022. július 1. és 2022. december 31. közötti, illetve 2023. január 1. és 2023. december 31. közötti időszakra vonatkozóan, valamint attól függően is, hogy a biztosítási díj a Bizta tv. vagy a Bizt tv. alapján nyújtott szolgáltatásból származik.   

A biztosítónak

 • a 2022. július 1. és 2022. december 31. között keletkezett adóalap esetén alkalmazandó adómértékekkel számított pótadót 2023. január 31-ig,
 • a 2023. január 1. és 2023. december 31. között keletkezett adóalap esetén alkalmazandó adómértékekkel számított pótadót 2024. január 31-ig

kell megállapítania, megfizetnie és – az állami adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon – bevallania.

A biztosítónak adóelőleget is kell fizetnie 2022. november 30-áig, illetve 2023. május 31-éig:

 • a 2022. november 30-áig fizetendő előleg alapját a 2021. július 1-jétől 2022. június 30-ig elszámolt biztosítási díj képezi, az alkalmazandó adómérték a 2022. július 1. és 2022. december 31. közötti időszakra egyébként is alkalmazandó adómértékkel egyezik meg
 • a 2023. május 31-éig fizetendő előleg összege az egyébként 2023. január 31-éig fizetendő adó összegével egyezik meg.

Ha a megfizetett pótadóelőleg összege több, mint a pótadó bevallott összege, a különbözetet az adóalany a pótadóbevallás benyújtásának napjától igényelheti vissza az adózás rendjéről szóló törvény adóvisszatérítési szabályai alapján.

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény 1996. évi LXXXI. törvény („Tao. tv.”) szerint kapcsolt vállalkozásnak minősülő adóalanyok adóját (adóelőlegét) úgy kell megállapítani, hogy az egymással kapcsolt vállalkozási viszonyban álló adóalanyok adóalapját össze kell adni, és az eredmény alapulvételével a Rendelet szerinti adómértékkel kiszámított összeget az egyes adóalanyok között olyan arányban kell megosztani, mint amilyen arányt az általuk elért adóalap az egymással kapcsolt vállalkozási viszonyban álló adóalanyok által elért összesített adóalapban képvisel.

8.Energiaszektort érintő különadók

(1) Kőolajtermék-előállítókra vonatkozó különadó

A kőolajtermék-előállító a 2022. és a 2023. adóévre vonatkozóan különadó megállapítására, bevallására és megfizetésére kötelezett. Az újfajta különadó alapja az Oroszországi Föderációból származó kőolaj meghatározott világpiaci árkülönbözetének és a tárgyhónapban beszerzett, az Oroszországi Föderációból származó nyersolaj hordóban mért mennyiségének a szorzata. A különadó mértéke 25%.

A kőolajtermék-előállító a különadó kötelezettséget havonta, a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig állapítja meg, vallja be az állami adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon, és fizeti meg. A kőolajtermék-előállító a szabályokat első alkalommal a 2021. december 31-ét követően kezdődő, 2022. július 1-jét magában foglaló teljes adóévére alkalmazza. A kőolajtermék-előállító a 2022. január 1-je és 2022. július 1-je közötti időszak egyes hónapjaira fizetendő különadót 2022. szeptember 20. napjáig állapítja meg, vallja be és fizeti meg. A megszűnő vagy a különadó hatálya alól bármely egyéb okból év közben kikerülő kőolajtermék-előállító kötelezettségét a különadó hatálya alól történő kikerülését követő 30. napig teljesíti, ha az annak teljesítésére előírt határidő korábban nem telt le.

(2) KÁT és METÁR rendelet hatálya alá tartozó kötelező átvételre jogosult termelőt, valamint zöld prémium típusú támogatásra jogosult termelőt terhelő különadó

Különadó megállapítására, bevallására és megfizetésére kötelezett a KÁT rendelet hatálya alá tartozó kötelező átvételre jogosult termelő, a METÁR rendelet hatálya alá tartozó kötelező átvételre jogosult termelő, a METÁR rendelet hatálya alá tartozó zöld prémium típusú támogatásra jogosult termelő (ha a  KÁT rendelet szerinti mérlegkör tagsági, a  prémium támogatás vagy a  zöld prémium típusú támogatás igénybevételéhez szükséges szerződése a 2022. vagy a 2023. adóévben megszűnik, vagy ha a 2022. vagy a 2023. adóévben a kereskedelmi üzemét megkezdi, de nem köti meg a KÁT rendelet szerinti mérlegkör tagsági, prémium támogatási vagy zöld prémium típusú támogatás igénybevételéhez szükséges szerződést).

A különadó mértéke 65%. A termelő a különadó kötelezettséget havonta, a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig (2022. január 1-je és 2022. július 1-je közötti időszak egyes hónapjaira 2022. szeptember 20. napjáig) köteles megállapítani, és az állami adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon bevallani és megfizetni.

(3) Robin Hood adó – a feldolgozóipari gyártók adókötelezettsége

A távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvénytől („Távhő. törvény”) eltérően a 2022. és a 2023. adóévre vonatkozóan a feldolgozóipari gyártó is az energiaellátók jövedelemadója alanyának minősül.

A feldolgozóipari gyártók a 2022. adóévre várható fizetendő adó alapján adóelőleg fizetésére kötelezettek, az adóelőleget a 2022-es év vonatkozásában 2022. szeptember 20-ig kell bevallaniuk, és ezen naptól kezdve az előleget havonta, egyenlő részletekben minden hónap 20. napjáig kell megfizetniük. Az adóelőleg fizetési kötelezettség fennáll a 2023-as adóévre vonatkozóan is a feldolgozóipari gyártók számára. Az adóelőleg összegét 2023. január 20-áig kell bevallaniuk a 2023-as évre várható adó alapján, és az előleget havonta, egyenlő részletekben minden hónap 20. napjáig kell megfizetniük.

9.Légi személyszállítási tevékenységet és a földi kiszolgálást végző gazdálkodó szervezetre vonatkozó különadó

A Rendelet értelmében különadó terheli a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény („Lt.”) szerinti légi személyszállítási tevekénységet, a hozzájárulás fizetésére kötelezett az Lt. szerinti földi kiszolgálást végző gazdálkodó szervezet. A hozzájárulás alapja a légi személyszállítási tevékenység keretében, a földi kiszolgálást végző gazdálkodó szervezet által kiszolgált légi jármű belföldről induló utasainak száma, a tranzit utasokat kivéve. A hozzájárulás mértéke úticéltól függően 3900 Ft, illetve 9750 Ft. A hozzájárulás fizetésére kötelezett bevallási kötelezettségét a tárgyhót követő hónap 20. napjáig teljesíti az állami adó- és vámhatóság e célra rendszeresített elektronikus nyomtatványán, és a hozzájárulást a bevallás benyújtására előírt határnapig fizeti meg.

10.Elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújtó személyekre vonatkozó rendelkezések

A  távközlési adóról szóló 2012. évi LVI. törvény szerinti adófizetési kötelezettség mellett, a  Magyarországon az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 188. § 16. pontja szerinti elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújtó személynek a  2022. július 1-jét magában foglaló adóévére és a 2023-ban kezdődő adóévére az adott adóévet követő év ötödik hónapjának utolsó napjáig távközlési pótadót kell megállapítania, fizetnie és bevallania az  állami adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon.

A pótadó alapja a 2022. július 1-jét magában foglaló az ezen adóévi, a 2023-ban kezdődő adóévben a 2023-ban kezdődő adóévi, az adóköteles tevékenységből származó, Htv. szerinti nettó árbevétel. A Rendelet az adómértéket a nettó árbevétel függvényében sávosan progresszíven állapítja meg.

A kapcsolt vállalkozásokra összeszámítási kötelezettség vonatkozik, abban az esteben, ha a kapcsolt vállalkozási viszony 2022. június 1-jét követő szétválással, kiválással jött létre, vagy ha 2022. június 1-jét követően az adóköteles tevékenységet végző jogalany az adóköteles tevékenységet lehetővé tevő eszközeit 2022. június 1-jét követően más, vele kapcsolt vállalkozási viszonyban álló gazdálkodó szervezet számára adta át vagy adta használatba.

11.Bányajáradék

A Rendelet értelmében a 2022-es és 2023-as adóévekre megemelkedik a bányajáradék mértéke.

12.Gyógyszer forgalombahozatali engedély jogosultja, illetve gyógyszerforgalmazó befizetési kötelezettsége

2022-ben és 2023-ban a  gyógyszer forgalombahozatali engedélyének jogosultját, abban az  esetben pedig, ha az  belföldön forgalmazási tevékenységet nem végez, a  forgalmazóval kötött és az  állami adóhatóság által jóváhagyott megállapodás alapján a  forgalmazót, valamint a  tápszer társadalombiztosítási támogatása iránt kérelmet benyújtót, ha az  nem azonos a  tápszer forgalmazójával, a  forgalmazót valamennyi közfinanszírozásban részesülő, gyógyszertárban forgalmazott gyógyszere, tápszere után – a Gyftv. 38. § (1) bekezdése szerinti gyógyszerek és az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerekről szóló jogszabály szerinti tápszerek kivételével – a  tárgyhavi vényforgalmi adatok alapján adódó társadalombiztosítási támogatásnak a  termelői árral vagy importbeszerzési árral arányos (termelői  ár/fogyasztói  ár) részére a  10 ezer forintot meg nem haladó termelői áras gyógyszerek esetén 20  százalékos, a  10 ezer forintot meghaladó termelői áras gyógyszerek esetén 28 százalékos mértékű befizetési kötelezettség terheli (első alkalommal a 2022. július 20. napjáig).