Az online számlaadat-szolgáltatás szabályainak változásai 2020. július 1-jétől / bírság-mentes időszak szeptember 30-ig /

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 10. számú mellékletének 2020. július 1-jétől hatályba lépő előírásai értelmében 2020. július 1-jétől az áthárított áfa összegére tekintet nélkül számlaadat-szolgáltatásra lesz köteles minden belföldön nyilvántartásba vett adózó, aki:

  • áfaalany
  • belföldön nyilvántartásba vett áfaalany részére, belföldön teljesít termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást, és
  • erről számlát, számlával egy tekintet alá eső okiratot bocsát ki.

Adatszolgáltatással érintettek köre

Fontos hangsúlyozni, hogy az Áfa tv. definíciója (5. §) alapján nemcsak az áfakörbe tartozó vállalkozások minősülnek adóalanynak, hanem azok is, akik az Áfa. tv. szerint adófizetésre nem kötelezettek. Így például adóalany a kizárólag tárgyi adómentes tevékenységet folytató vállalkozás és az alanyi adómentes státuszú adózó is. Az adatszolgáltatási kötelezettség kiterjed a belföldön gazdasági tevékenységet végző külföldi vállalkozásokra is. Ez az adózói kör azonban csak azon ügyleteikről köteles adatot szolgáltatni, amelyek az Áfa tv. területi hatálya alá tartoznak. Ahogy a számlakibocsátónál, a vevőnél sincs jelentősége, hogy áfakörbe tartozik-e, hanem attól függ az adatszolgáltatási kötelezettség, hogy a vevő az adott ügyletben belföldön nyilvántartásba vett adóalanyként jár-e el. Ennek tisztázása minden esetben a számlakibocsátó feladata lesz. Ehhez kapcsolódó változás, hogy a 2020. június 30-át követően teljesített ügyletekről kibocsátott számlán a belföldi vevő adószámát (egyenes adózás esetén az első 8 számjegyét, fordított adózás esetén a teljes adószámot) is kötelező feltüntetni, értékhatártól és az adózási módtól függetlenül.

Adatszolgáltatással érintett ügyletek

Adatszolgáltatási kötelezettség alá esik minden belföldön nyilvántartásba vett adóalany részére, belföldön teljesített termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás. Ennek megfelelően:

  • az általános szabályok szerinti, egyenes adózás alá eső ügyletek,
  • a fordított adózás alá tartozó ügyletek,
  • az adómentes ügyletek (pl. az Áfa. tv. 86. §-ában nevesített pénzügyi szolgáltatások, adókötelessé tétel hiányában az ingatlan bérbeadás és a használt ingatlan értékesítés stb.), de kivéve a Közösségen belüli adómentes termékértékesítést,
  • az Áfa tv. különös szabályai szerint adózó ügyletek (pl. a használt ingóságok vonatkozó különös szabályok).

Adatszolgáltatással érintett bizonylatok

A fentieknek megfelelő ügyletekben adatszolgáltatási kötelezettség áll fenn minden olyan elektronikus és papír alapú bizonylat kibocsátása esetén, amely az Áfa tv. alapján számlának (ideértve tehát az előlegszámlát, a végszámlát, az egyszerűsített számlát, és a gyűjtőszámlát is) vagy számlával egy tekintet alá eső okiratnak (számlát módosító bizonylat bármely számlaadatot érintően, sztornó bizonylat) minősül, tekintet nélkül arra, hogy tartalmaz áthárított áfát vagy sem. Az online pénztárgéppel kibocsátott számlák esetében azonban továbbra is a rájuk vonatkozó speciális szabályok alapján valósul meg az adatszolgáltatás. Ugyancsak nem vonatkozik az adatszolgáltatási kötelezettség az Áfa tv. alapján számlának nem minősülő számviteli bizonylatokra, még akkor sem, ha esetleg tartalmazzák a „számla” kifejezést. A külföldi adóalany és a nem adóalany részére teljesített ügylet számlájáról továbbra sem kell adatot szolgáltatni.

Átmeneti időszak a bevezetés során

Az adóhatóság – figyelembe véve a koronavírus-járvány okozta nehézségeket – 2020. szeptember 30-áig nem bírságolja az online számlázásra július 1-jétől kötelezett adózókat, feltéve, hogy még mielőtt az első számlát kiállítanák, regisztrálnak az Online Számla rendszerben. Az erről szóló minisztériumi tájékoztató az alábbi linken olvasható: PM tájékoztató

Az átállás zökkenőmentességének biztosítása érdekében várhatóan mintegy 1,2 millió vállalkozó kap levelet a NAV-tól, ami az átállással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat tartalmazza.