Kőbe vésve: az összefoglaló tájékoztatás – Dr. Nagy-Fribiczer Gabriella

Kőbe vésve: az összefoglaló tájékoztatás – Dr. Nagy-Fribiczer Gabriella

2017. november 07.

Amint ismeretes, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) a nemzeti eljárásrendben bevezetett egy sajátos eljárás-típust: az összefoglaló tájékoztatással meghirdetett nyílt/meghívásos/tárgyalásos eljárást. (Lásd a Kbt. 113. §-át)

Az eljárás alkalmazása sok szempontból állította kihívás elé az ajánlatkérőket (és ajánlattevőket egyaránt), melyek közül többet a Kbt. 2016. november 1-jétől hatályos módosítása megoldott.

Ami nem változott azonban, az az alapvető követelmény, hogy az összefoglaló tájékoztatás tartalma a Közbeszerzési Hatóság honlapjára való feltöltését követően nem módosítható: ha az ajánlatkérőnek valamely meghirdetett feltételen változtatnia kell, akkor azt csak úgy teheti meg, ha a korábbi összefoglaló tájékoztatást visszavonja, és újat tesz közzé. 

A tájékoztatás tartalmi elemeit bővítette a - fentebb már említett - 2016. november 1-jétől hatályos törvény-módosítás magában a Kbt.-ben is, illetve azt is előírta, hogy az összefoglaló tájékoztatás további adataira és részletes adattartalmára vonatkozó rendelkezéseket külön jogszabály tartalmazza (lásd ehhez a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM rendeletet).

Ez utóbbira figyelemmel kell - egyebek mellett - az eljárásban érvényesíteni kívánt alkalmassági feltételeket is közölnie az összefoglaló tájékoztatásban az ajánlatkérőnek.

És mivel a közbeszerzési eljárás ezen eljárás-típus esetében nem az összefoglaló tájékoztatás meghirdetésével, hanem az ajánlattételi/részvételi felhívás megküldésével indul, az összefoglaló tájékoztatás feltöltését követően bekövetkező esetleges jogszabály-változások is szükségessé tehetik az összefoglaló tájékoztatás módosítását, és ezáltal visszavonását, tekintettel arra, hogy a Kbt. 113. § (1) bekezdése alapján annak tartalma a közzétételét követően nem módosítható, ugyanakkor csak a tájékoztatásban szereplő adatoknak megfelelően lehet az eljárást megindítani.

Ez a helyzet most is: a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2017. június 1-jei módosítása megváltoztatta a referencia-követelményekre vonatkozó szabályokat, amely okán, ha az összefoglaló tájékoztatásban foglalt ajánlatkérői előírások nem felelnek meg a módosított követelményeknek, az összefoglaló tájékoztatás visszavonására és új közzétételére van szükség, amint arra a Miniszterelnökség közleményben is felhívta a figyelmet.