Szakmai tapasztalat értékelése a Döntőbizottság előtt – Dr. Szigeti-Szabó Andrea LL.M.

Szakmai tapasztalat értékelése a Döntőbizottság előtt – Dr. Szigeti-Szabó Andrea LL.M.

2019. április 12.

Korábbi bejegyzésünkben részletesen foglalkoztunk az ajánlatban bemutatott szakemberek értékelésének buktatóival, melyek rosszabb esetben az ajánlat érvénytelenségét, de jobb esetben is a szerződés teljesítésének megnehezítését eredményezhetik.

Aktuális bejegyzésünkben a Döntőbizottság D.14/7/2019. sz. határozatánkeresztül mutatjuk be, hogy a Döntőbizottság miként ítélte meg a jogorvoslati eljárással érintett közbeszerzési eljárás ajánlatkérői lépéseit a szakmai tapasztalat értékelésével összefüggésben.

A határozat alapjául szolgáló eljárás ajánlatkérője (a továbbiakban: Ajánlatkérő) az eljárást megindító felhívásban az ajánlati ár mellett az alábbi értékelési részszempontot írta elő:

"A szerződés teljesítésében felelős műszaki vezetőként közreműködő szakember magasépítési kivitelezésben műszaki vezetői tevékenységgel szerzett szakmai tapasztalata, hónapokban megadva - Súlyszám: 30

Az Ajánlatkérő a leghosszabb időtartamú szakmai tapasztalathoz viszonyítva fogja pontozni az adott ajánlat. Ennek megfelelően a leghosszabb időtartamú szakmai tapasztalatot tartalmazó ajánlat a maximum 100 pontot kapja, a többi ajánlattevő pontszáma pedig a következő képlet alapján kerül meghatározásra"

Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során észlelte, hogy érintett ajánlattevő (a továbbiakban: Ajánlattevő) ajánlatában csatolt felolvasólapon a fent ismertetett értékelési részszempontra 222 hónap vállalást tett, a benyújtott szakmai önéletrajzban azonban a szerződés teljesítésében felelős műszaki vezetőként közreműködő szakember 222 hónap szakmai tapasztalata az ellátott funkciók és feladatok táblázatban felsorolt tevékenységek leírása alapján nem felelős műszaki vezetőként van feltüntetve.

Ajánlatkérő az észlelt ellentmondásra tekintettel hiánypótlási felhívást küldött ki, amelyben Ajánlattevőtől a következőket kérte: "[...] Nyújtson be pontosított adatokat tartalmazó szakmai önéletrajzot. Amennyiben a fenti időszakokban a tevékenysége nem felelős műszaki vezető beosztásban történt, úgy ezekkel az 4 időtartamokkal csökkentse az értékelési szempontot képező szakmai magasépítési műszaki vezetőként szerzett szakmai tapasztalat időtartamát és nyújtson be a módosított időtartamot tartalmazó Felolvasólapot, Ajánlati nyilatkozatot is."

Ajánlattevő a hiánypótlást késve nyújtotta be ki, Ajánlatkérő az elkésett hiánypótlást nem bontotta fel, ezt követően pedig elektronikus úton értesítette Ajánlattevőt, hogy mivel ajánlata az elkésett hiánypótlás miatt érvénytelenné lesz nyilvánítva, a tárgyalásra nem kerül meghívásra. Ajánlatkérő az összegezésben Ajánlattevő ajánlatát érvénytelenné nyilvánította az alábbi indokokkal: "Ajánlata elkésve benyújtott hiánypótlás miatt egyéb okból nem felel meg az Ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok feltételeinek, ajánlata ezért a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján".

Miként ítélte meg a fenti cselekményeket a jogorvoslati eljárás kezdeményezője?

Kezdeményező álláspontja szerint Ajánlatkérőnek a Kbt. 71. § (9) bekezdésben foglaltakra figyelemmel kellett volna eljárnia. Tekintettel arra, hogy a hiánypótlás elmulasztásával Ajánlattevőnek nem sikerült a felolvasólapon megjelölt adatot alátámasztania, Ajánlatkérőnek azt az adatot kellett volna figyelembe vennie, amelyet a szakemberre vonatkozó csatolt dokumentum alátámaszt. Ajánlatkérőnek kellett volna megállapítania a tapasztalatra figyelembe vehető számot és eszerint kellett volna az ajánlatot értékelnie, mely alapján Ajánlatkérőnek nem lett volna lehetősége az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítani.

Ajánlatkérő észrevételeit az alábbiak szerint foglaljuk össze:

Ajánlatkérő előadta, hogy Ajánlattevő ajánlatában a felelős műszaki vezetőre vonatkozó szakmai önéletrajz nem volt egyértelmű, mivel abban az ajánlattételi dokumentáció szerint azokat a tevékenységeket kellett volna feltüntetni, amelyeket felelős műszaki vezető beosztásban látott el.

Ajánlatkérő erre tekintettel a hiánypótlási felhívásban lehetőséget biztosított pontosított szakmai önéletrajz benyújtására (vagyis hiánypótlásra). Ugyanakkor Ajánlatkérő a hiánypótlási felhívásban arra is felhívta Ajánlattevőt, hogy amennyiben "a szakmai önéletrajz módosított tartalommal kerül benyújtásra, akkor az erre alapított értékelésre kerülő ajánlati adatot is módosítsa az ajánlattevő, mert egyébként az ajánlat belső összhangja nem teremtődik meg".

Ajánlatkérő véleménye szerint a Kbt. 71. § (9) bekezdésének megsértése fogalmilag is kizárt, mivel ez arról szól, ha a bemutatott szakember személye a hiánypótlás keretében változik. Ajánlatkérő vitatta továbbá, hogy a hiánypótlás nem teljesítése esetén a rendelkezésre álló adatokból kellett volna megállapítania az értékelésre kerülő szakmai tapasztalat időtartamát, hivatkozással arra, hogy ilyen ajánlatkérői jogosultságot a Kbt. nem ismer.

Döntőbizottság döntése és annak indokai

A jogorvoslati eljárásban előadottak alapján a Döntőbizottság elsőként leszögezte, hogy az érintett értékelési szempontra tett ajánlás alátámasztására az eljárást megindító közbeszerzési dokumentumok előírásainak megfelelően Ajánlattevőnek nyilatkozni kellett az értékelés során figyelembevételre kerülő időtartamról és olyan önéletrajzot kellett csatolnia, amelyből a releváns gyakorlat megállapítható.

A Döntőbizottság a jogorvoslati eljárást lezáró határozatában kifejtette, hogy "a jelen helyzetre a Kbt. 71. § 8 (9) bekezdés harmadik mondata tartalmaz kötelező előírást, amelyből az következik, hogy amennyiben a szakemberre vonatkozó, felolvasólapon közölt adat és az ajánlatban a szakember önéletrajza között ellentmondás volt, és mindezt nem sikerült sem felvilágosítás, sem hiánypótlás körében feloldani, ennek ellenére az ajánlatot mégis értékelni kell az ajánlatkérőnek".

A Döntőbizottság a fentiek alapján megállapította, hogy Ajánlatkérő azáltal, hogy elmulasztotta Ajánlattevő ajánlatának értékelését és Ajánlattevő ajánlatát érvénytelenné nyilvánította, megsértette a Kbt. 71. § (9) bekezdés harmadik mondatára tekintettel a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontját. Ajánlatkérőnek a közbeszerzési eljárásban az eredménytelen hiánypótlást követően ugyanis - ha az ajánlatban benyújtott szakmai önéletrajzzal alátámasztott iratban szereplő adat az értékeléskor a kevésbé kedvező - az önéletrajzban szereplő adat figyelembevételével kellett volna az értékelést elvégeznie.