Maradnak az extraprofitadók 2024-ben is

A május 31-én kihirdetett szabályozás értelmében maradnak az extraprofitadók a 2024-es évben is. Az az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló 206/2023. (V. 31.) Korm. rendelet alapján kiegészülnek a rendelkezések a 2024-es évre vonatkozó adókötelezettséggel, egyes esetekben változik az adó mértéke is.

Hasonlóan a 2023-as év második félévére megállapítandó adóalaprész számítási módszeréhez, a hitelintézeteknek és pénzügyi vállalkozásoknak az extraprofitadó meghatározásakor a 2024-es évben is az adózás előtti eredményből kell kiindulniuk. Ezen értéket kell csökkenteni a pénzügyi műveletek bevételei között osztalék jogcímen kimutatott vagy az éves beszámolóját, a könyvviteli zárlatát az IFRS-ek szerint összeállító adózónál az ennek megfeleltethető összeget (feltéve, hogy annak összegét az osztalékot megállapító társaság nem számolja el az adózás előtti eredmény terhére ráfordításként), és a nem a szokásos tevékenység keretében keletkezett áruértékesítésből, szolgáltatásnyújtásból származó nyereséggel. Növelő tételként kell kimutatni az adózás előtti eredmény terhére elszámolt különadót (bankadót), a pénzügyi tranzakciós illetéket, és magát az extraprofitadót. Változás a korábbi szabályozáshoz képest, hogy az adókötelezettség megállapításakor nem az adóévet megelőző adóévi adatokból kell kiindulni, hanem a 2022-es évre vonatkozó adatokból.

A hitelintézetnek, pénzügyi vállalkozásnak a 2024. adóévre vonatkozó különadót 2024. június 10-ig külön nyomtatványon kell megállapítania, és az adókötelezettséget 2024. június 10-ig és 2024. december 10-ig két egyenlő részletben kell megfizetnie. Az adó mértéke adóalap 20 milliárd forintot meg nem haladó része után 13 százalék, az e feletti összegre 30 százalék.

Új, az adókötelezettséget csökkentő tétel elszámolási lehetőség jelenik meg a szabályozásban. Amennyiben a  hitelintézet, a  pénzügyi vállalkozás tulajdonában állampapíroknak a  2023. január 1-je és 2023. április 30-a közötti napi átlagos állományához viszonyítva a  2024. január 1-je és 2024. november 30-a közötti időszakra vonatkozó napi átlagos állománya növekszik, akkor a hitelintézet, a pénzügyi vállalkozás a  2024. december 10-ig teljesítendő különadó fizetési kötelezettségét csökkenti (erre vonatkozó bevallás benyújtása mellett). Állampapír alatt a  2027. január 1-jét követően lejáró Magyar Államkötvény elnevezésű, forintban denominált, aukció keretében forgalomba hozott állampapírokat kell érteni, azzal, hogy a  tőkepiacról szóló 2001.  évi CXX.  törvény szerint meghatározott fordított repóügyletek és az értékpapírfinanszírozási ügyletek és az újrafelhasználás átláthatóságáról, valamint a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2015. november 25-i (EU) 2015/2063 európai parlamenti és tanácsi rendelet 3.  cikk 8.  pontjában meghatározott vétel-eladás (buy-sell back) ügyletek keretében megszerzett állampapírok nem tartoznak e rendelkezés hatálya alá. Az adókötelezettség összegét csökkentő tétel összege az állampapír állomány értéke növekményének 10 százaléka, de legfeljebb ezen csökkentés nélkül számított, a 2024-es évre fizetendő extraprofitadó összegének 50 százaléka lehet.     

A kőolajtermék-előállító a 2023-as évben két jogcímen is köteles az extraprofitadó fizetésére. Egyrészt adót kell fizetnie a világpiaci árkülönbözet és a hordóban mért mennyiség szorzata alapján megállapított adóalapra, másrészt a nettó árbevétele alapján megállapított adóalapra is. A 2024-es évben is fizeti a különadót a kőolajtermék-előállító, de már csak a világpiaci árkülönbözet és a hordóban mért mennyiség szorzata alapján meghatározott adóalap után, azzal, hogy az adó mértéke 2024-ben (a 2023-as évre vonatkozó adómértékkel egyezően) is 95%. A 2024-es évtől megszűnik a kőolajtermék-előállító nettó árbevétel alapú extraprofitadó terhelése.

Marad az adókötelezettség a KÁT rendelet hatálya alá tartozó kötelező átvételre jogosult termelő, a METÁR rendelet hatálya alá tartozó kötelező átvételre jogosult termelő, a METÁR rendelet hatálya alá tartozó zöld prémium típusú támogatásra jogosult termelő esetében is, az adó mértéke 10 %.

Extraprofitadót fizetnek a gyógyszergyártók 2024-ben is. Esetükben ugyanakkor feleződik az adómérték a 2023-as évhez képest. 2024-től az adómérték az adóalap az 50 milliárd forintot meg nem haladó része után 0,5 százalék; 50 milliárd forintot meghaladó, de 150 milliárd forintot meg nem haladó része után 1,5 százalék; 150 milliárd forintot meghaladó része után 4 százalék. A 2022-es illetve 2023-as szabályozáshoz képest további változás, hogy a gyógyszergyártóknak a 2024-es évben adóelőleget is kell fizetniük: a várható fizetendő adó összegét a 2024. adóév tizenkettedik hónapjának huszadik napjáig kell bevallaniuk és megfizetniük. Míg a végleges adó és az előlegként megfizetett adó különbözetét a 2024. adóévet követő ötödik hónap huszadik napjáig kell bevallaniuk és megfizetniük.

Nem változik a szabályozás a légitársaságok extraprofitadója tekintetében. A jelenleg hatályos rendelkezések szerint teljesítendő a kötelezettség a 2024-es évben is.

Változik a mérték a gyógyszer forgalombahozatali engedélyének jogosultját, vagy forgalmazót terhelő befizetési kötelezettséget illetően. A befizetési kötelezettséget a 40 %-os mérték figyelembe vételével kell teljesíteni, amely első alkalommal a 2023. július 20. napjáig esedékes befizetési kötelezettségre vonatkozik.

Változatlan (azaz 41%-os) adómérték mellett a robin hood adó alanya marad a 2024-es évben is a feldolgozóipari gyártó. A feldolgozóipari gyártó a 2024. adóévre fizetendő adóelőlegét a 2023. adóévi fizetendő adója alapján önadózás útján állapítja meg, az állami adóhatóság által rendszeresített külön nyomtatványon a 2024. adóév hatodik hónapjának 20. napjáig vallja be, és a 2024. adóév hetedik hónapjától kezdődően hat egyelő részletben minden hónap 20. napjáig fizeti meg.

Marad a nettó árbevétel alapú, sávos adóterhelés 2024-ben az elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújtó személy esetében is. Az adóalanyoknak 2024-ben kezdődő adóév ötödik hónapjának utolsó napjáig a 2024-ben kezdődő adóévre a 2023. évre megállapított pótadóval egyező összegű előleget kell bevallaniuk és megfizetniük.

A 2023-as évre alkalmazandó adómértékkel fizetendő a pótadó a biztosítók esetében a 2024-es évre is. A biztosítónak az adóelőleget 2024. május 31-éig, magát a pótadót 2025. január 31-éig kell teljesítenie.

Módosul a legmagasabb sávba jutó adóalaprészre vetítendő adómérték a kiskereskedelmi adóban. 2024-től az alábbi adómértékek alkalmazandók, amelyek már a 2024-es évre számítandó előlegek esetén is irányadók.

Az adó mértéke:

  • az adóalap 500 millió forintot meg nem haladó része után 0 %,
  • az adóalap 500 millió forintot meghaladó, de 30 milliárd forintot meg nem haladó része után 0,15 %,
  • az adóalap 30 milliárd forintot meghaladó, de 100 milliárd forintot meg nem haladó része után 1 %,
  • az adóalap 100 milliárd forintot meghaladó része után 4,5 %.

Módosulnak továbbá a bányajáradékra vonatkozó szabályok is.

Az extraprofitadókról szóló rendelet várhatóan 2025. január 1-jén hatálylát veszti, azzal, hogy a 2024. adóévre vonatkozó adókötelezettségeket a 2024. december 31-én hatályos rendelkezéseknek megfelelően kell teljesíteni.