Munkahelymegőrzési támogatások

A kialakult veszélyhelyzet során egyik kulcsfontosságú kérdés a munkahelyek megőrzésére. A Kormány a Gazdaságvédelmi akcióterv keretén belül egyrészt támogatja a kutató-fejlesztő munkavállalókat foglalkoztatókat, másrészt támogatást nyújt a csökkentett munkaidő melletti foglalkoztatás esetére. Mindkét támogatás esetében fontos, hogy a munkáltató megfeleljen a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek, illetve nem állhat csődeljárás, végelszámolás vagy felszámolási eljárás alatt.

Kutató-fejlesztő munkavállalót foglalkoztatók támogatása

A támogatásra a vállalkozás akkor jogosult, ha kutató-fejlesztő munkavállalót foglalkoztat, melynek a kérelemhez csatolt munkaszerződésből, munkaköri leírásból ki kell derülnie. Kutató-fejlesztőnek minősül az a természetes személy, aki új ismeret, szellemi alkotás, termék, szolgáltatás, eljárás, módszer, rendszer létrehozásával, fejlesztésével vagy ezt célzó projektek megvalósításának irányításával foglalkozik (így például munkaköri leírástól függően ilyen lehet a szoftverfejlesztő, a tervezőmérnök, a mikrobiológus, de természetesen a K+F minősítést érdemes a vállalkozásoknak elvégezniük a kérelem beadása előtt).

A támogatás a munkáltató részére kerül folyósításra (havonta utólag), azzal, hogy a támogatás időtartama legfeljebb 3 hónap lehet. A támogatás havi összege munkavállalónként maximum 318 920 forint lehet, 670 000 forint, vagy ezt meghaladó bruttó munkabér esetén. Abban az esetben, ha a kutató-fejlesztő munkavállaló munkabérének havi összege bruttó 670 000 forintnál alacsonyabb, úgy a támogatás összege a bruttó munkabér 670 000 Ft-hoz viszonyított arányának megfelelően alakul (bruttó bér/670 000*318 920). A támogatás nem vehető igénybe ugyanazon munkavállaló ugyanazon munkaviszonya kapcsán nyújtott munkahelyteremtő, vagy munkahelymegőrzés támogatással, vagy csökkentett munkaidős foglalkoztatási támogatással egyidejűleg, ugyanakkor egyéb támogatásokkal halmozható figyelemmel a maximálisan adható támogatási összegre. Az előbbieken túl a támogatás nem vehető igénybe munkaerő-kölcsönzés, állásidő, illetve munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás esetén. Azonos telephely és munkavállalók vonatkozásában csak egy alkalommal nyújtható be kérelem, illetőleg ugyanazon telephely munkavállalói vonatkozásban csak egy időben nyújtható be kérelem. A munkáltató a támogatás igénybevételére irányuló kérelmét a kormányhivatal felé kell benyújtani veszélyhelyzet időtartama alatt vagy a veszélyhelyzet megszűnését követő egy hónapon belül a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján közzétett erre rendszeresített formanyomtatványon, elektronikus úton (a támogatás iránti kérelmében be kell mutatni a kérelmet megalapozó gazdasági körülményeket, ezeknek a veszélyhelyzettel való közvetlen és szoros összefüggését, a gazdasági nehézségek áthidalására vonatkozó eddig megtett és várható intézkedéseket). A támogatás kapcsán a munkaadónak vállalnia kell, hogy a munkavállalót legalább a támogatás időtartamával megegyező időtartamig tovább foglalkoztatja, illetve a munkavállaló bérét nem csökkentheti a támogatás és tovább foglalkoztatás időtartama alatt.

Csökkentett munkaidős foglalkoztatás után járó támogatás

Április végétől igényelhető a veszélyhelyzet miatt csökkentett munkaidőben történő foglalkoztatás (foglalkoztatásnak minősül a távmunka és az otthoni munkavégzés is) után járó állami támogatás. A támogatás 15-75% közötti munkaidő csökkenés esetén vehető igénybe. A támogatás bázisa a kérelem benyújtásakori alapbér (de legfeljebb a minimálbér 2-szerese), összege pedig a támogatás bázisának és a kieső munkaidő arányának szorzataként előálló érték 70%-a (a támogatás összege tehát függ a kieső munkaidő arányától). A munkavállaló és munkáltató támogatás igénybevételére irányuló közös kérelmét a kormányhivatal felé kell benyújtani veszélyhelyzet időtartama alatt vagy a veszélyhelyzet megszűnését követő egy hónapon belül a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján közzétett erre rendszeresített formanyomtatványon, elektronikus úton. Ha azonos telephely vonatkozásában több munkavállalóval nyújt be a munkaadó együttes kérelmet, azokat egy időben kell benyújtani (azonos időszakra). A támogatás időtartama 3 hónap. A támogatás köztehermentes, és azt közvetlenül a munkavállaló kapja (havonta utólag). A támogatás nem vehető igénybe fizetés nélküli szabadság idejére, valamint munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás esetén sem. Az előbbieken túl a munkáltató az érintett munkavállalója tekintetében egyidejűleg nem részesülhet kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók foglalkoztatásának támogatásában vagy uniós forrásból finanszírozott munkahelymegőrző, vagy munkahelyteremtő bérjellegű támogatásban.  A munkaadónak vállalnia kell a munkaadóval együttes kérelmet benyújtó munkavállaló munkaviszonyának fenntartását a támogatás időtartamára, valamint további egy hónapig, illetve azt, hogy a támogatással együtt a munkabér összege a támogatás időtartama alatt eléri a munkavállaló alapbérét, kivéve, ha a csökkentett munkaidő a módosítás előtti munkaszerződés szerinti munkaidő felét nem haladja meg. A támogatás kapcsán a munkaadónak be kell mutatnia, hogy a csökkentett munkaidőben történő foglalkoztatás gazdasági indoka a veszélyhelyzettel közvetlen és szoros összefüggésben áll, és hitelt érdemlő módon alátámasztja, hogy a munkavállalók megtartása a folyamatos gazdasági tevékenyégével összefüggő nemzetgazdasági érdek.

A nyomtatványok, illetve további tudnivalók érhetők el a következő linken: https://nfsz.munka.hu