Összefoglaló a tavaszi adócsomagról

2017. június 19.

Az alábbiakban olvashatja összefoglalónkat a tavaszi adócsomagról: 

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

Egyértelműsítésre kerül az internet-hozzáférési szolgáltatás fogalma, mely az értelmező rendelkezések szerint nem foglalja magában a hálózati szolgáltatást. Ehhez kapcsolódóan jogtechnikai módosítással megteremtették az internetszolgáltatás áfájának 18-ról 5 százalékra csökkentésének feltételeit, mely 2018. január 1-jén lép hatályba.
 
Szintén 2018. január 1-jén hatályba lépő változás az emberi fogyasztásra alkalmas élőhal, illetve friss, hűtött vagy fagyasztott hal, halfilé (ide nem értve a díszhalat és a cápát) adókulcsa a jelenlegi 27 százalékról 5 százalékra csökken. Emellett a sertés élelmezési célra alkalmas vágási melléktermékére és belsőségére is az 5 százalékos áfakulcs lesz alkalmazandó 2018-tól.
 
TÁRSASÁGI ADÓ

2018. január 1-jétől megszűnik a bejelentett részesedés 10 százalékos értékhatára, azaz bármekkora részesedés megszerzése esetében lehetséges adósemleges kezelést választani a Tao törvényben meghatározott egyéb feltételek változatlansága mellett (nem változott tehát a 75 napos bejelentési szabály és az egy éves tartási időszak sem).
 
A javaslat szerint a jövőben a munkavállalói bérlakások bekerülési értékével (felújítás esetén a bekerülési érték növekményével) egyező összegben adóalap-csökkentéssel élhetnek az adózók a beruházás, felújítás adóévében az adózás előtti eredmény összegéig. A jövőben továbbá adóalap-kedvezmény lesz elérhető – az európai uniós szabályokkal összhangban – elektromos töltőállomások létesítése és üzemeltetése esetén a beruházás befejezését követő 3 adóévben.
 
Külön törvényjavaslat alapján bővült a látványcsapatsportok köre a röplabdával, a változás várhatóan június közepén lép hatályba.
 
ADÓZÁS RENDJE

Új bejelentési kötelezettség kerül bevezetésre 2018. január 1-jétől, mely szerint a gazdasági társaságnak minősülő adózók kötelesek bejelenteni külföldön vezetett bankszámláikat, melynek a 2018. január 1-jén már meglévő számlák esetében 2018. január 31-ig kell eleget tenniük. A bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén 600 ezer forintig terjedő mulasztási bírság róható ki.
 
2018. január 1-jétől adófizetési biztosíték megfizetésére kötelesek azon magánszemélyek, akik adótartozást hátra hagyó cégben vezető tisztségviselőként vettek részt és új cégben kívánnak részt venni. A biztosítékkal kapcsolatos részletszabályokat külön rendelet fogja meghatározni.
 
A számlázással kapcsolatosan elhalasztották az online számlázórendszer szabályozásáról, valamint a 100,000 forintos áfa összesítő jelentési kötelezettségről szóló rendelkezéseket, azonban ettől függetlenül a 100.000 forintos áfaösszeget meghaladó számlák esetében továbbra is kötelező a vevő adószámának feltüntetése.
Új nyilvántartás kerül bevezetésre, 2017 júniusától az áfa bevallási kötelezettségüket két egymást követő időszakban elmulasztó adózók névsorát közzéteszi az adóhatóság.
 
KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA

A július közepén hatályba lépő szabályok szerint megszűnik a KATA szerinti adóalanyiság, ha a kisadózó vállalkozás adóhivatalnál nyilvántartott, végrehajtható, nettó módon számított adótartozása a naptári év utolsó napján meghaladja a 100 ezer forintot. Amennyiben a kisadózó vállalkozás az adótartozását - az adóalanyiság megszűnéséről rendelkező határozat véglegessé válásáig - megfizeti és a tartozás megfizetését igazolja, az állami adóhatóság visszavonja a megszüntető határozatot.
 
HELYI ADÓK

Korlátozásra kerül az önkormányzat adómegállapítási joga, ha az adót határozott időre állapította meg. Ebben az esetben az adómértéket 2 évig nem emelheti, valamint 3 év elteltével is csak adott feltételek esetén lehetséges az adómérték emelése.
 
További új szabály, hogy lehetséges előrehozott módon adót fizetni a jövőben esedékessé váló adó tekintetében. Az így megfizetett adó kizárólag a jövőben esedékes adóba számítható be, nem téríthető ugyanakkor vissza. Az előrehozott adóról bevallást szükséges benyújtani, melyet a későbbiekben önellenőrzéssel nem lehet módosítani.
 
Kiterjesztik továbbá az ÁNYK program alkalmazásával közvetlenül az adóhatósághoz elektronikusan benyújtható bevallások körét, így június közepétől az állandó jellegű helyi iparűzési adó bevallása mellett az adóelőleg-kiegészítést is lehetséges ily módon teljesíteni.
 
REKLÁMADÓ

Jelentősen változnak a reklámadó szabályai is. A 2017. június 30-ig lezárult adóévekre megfizetett reklámadót túlfizetésnek kell tekinteni, melynek visszatérítését, vagy más adónemre történő átvezetését az adóhatóság értesítését követően az adózók a 1717-es formanyomtatványon kérhetik.
 
A folyamatban lévő adóév is két részre oszlik: 2017. június 30-ig lévő időszakra 0%-os, 2017. július 1-jétől pedig 7.5%-os adókulcs kerül bevezetésre, mely általános adókulcsként a későbbi adóévekben is alkalmazandó. Emellett az adóalap első 100 millió forintja de minimis támogatásként adómentes. Megszűnik emellett a saját célú reklám adókötelezettsége, így reklámadófizetési kötelezettség csak az ellenérték fejében közzétett reklám esetében merülhet fel.
 
Tekintettel arra, hogy a reklámadóalanyoknál a 0%-os kulcs, illetve a saját célú reklám adókötelezettségének eltörlése miatt valószínűsíthetően alacsonyabb adófizetési kötelezettség keletkezik a folyamatban lévő adóévre, így a már bevallott adóelőlegek esetében adóelőleg-mérséklési kérelemmel élhetnek az előleg esedékességéig.
 
ILLETÉKEK

Jelentős, lízinget érintő változás, hogy 2018-tól nem lehet a kedvezményes 2 százalékos illetékmérték alkalmazása miatt az illetékkülönbözet kétszeresét előírni abban az esetben, ha a lízingbe vevő meghal, illetve cégek esetében jogutód nélkül megszűnik. vagy a szerződés a lízingbevevő lízingszerződésből eredő fizetési kötelezettségének elmulasztása miatt szűnt meg.
 
Egyértelműsítésre kerülnek 2018-tól a forgalmi érték meghatározásának szabályai is, miszerint a forgalmi értéket az adóhatóság állapítja meg, elsősorban összehasonlító értékadatok alapján, melyekről nyilvántartást vezet. Amennyiben összehasonlító adatok nem érhetőek el, úgy egyéb módszer is használható. A vagyonszerző a forgalmi értékről nyilatkozhat, amit az adóhatóság a forgalmi érték megállapítása során figyelembe vehet. Ingó esetén forgalmi értéknek az azonos rendeltetésű ingódolog kereskedelmi, piaci ára veendő figyelembe, vagyoni értékű jog esetében a törvény szerint meghatározott értékek alkalmazandók.
 
Ingatlan, vagy ingó ajándékozása, vagyoni értékű jognak ingyenes alapítása, átengedése, valamint az ilyen jogról ellenszolgáltatás nélkül történő lemondás esetén megszűnik az állami adóhatóság felé történő bejelentési kötelezettség, az új szabályok 2017. júniusában lépnek hatályba.
 
BANKADÓ

A látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezményét – az amatőr szervezetek és az utánpótlásnevelés támogatása esetén – pénzügyi szervezetek különadójában is le lehet hívni, a fizetendő adó 50 százalékáig, a törvényben meghatározott feltételek teljesítése esetén. Amennyiben a bankadóban kerül érvényesítésre a látványcsapatsportok adókedvezménye, úgy annak nem feltétele a kiegészítő sportfejlesztési támogatás megfizetése.

Személyre szabott további információért keresse bizalommal az Ecovis Tax Solution szakértőit, akik készséggel állnak rendelkezésére!