Szén-dioxid kvóta adó és tranzakciós díj

2023. július 20-án lépett hatályba a 320/2023. (VII. 17.) Korm. Rendelet a jelentős térítésmentes kibocsátásiegység-kiosztásban részesülő létesítmény üzemeltetőjét érintő egyes veszélyhelyzeti szabályokról, amely két új, a szén-dioxid kibocsátásban érintett társaságokra vonatkozó fizetési kötelezettség bevezetéséről rendelkezik.

A Rendelet hatálybalépésével a szén-dioxid kvóta adó és az ingyenesen rendelkezésre álló kvóták átruházása esetén fizetendő tranzakciós díj kerül bevezetésre.

A szén-dioxid kvóta adó alanyának minősülnek azok a jelentős térítésmentes kibocsátásiegység-kiosztásban részesülő létesítmény üzemeltetők akinek

  1. a tárgyévet megelőző évben az azt megelőző három évben hitelesített szén-dioxid összkibocsátása átlagának legalább 50%-ával megegyező mértékű térítésmentes kibocsátásiegység-kiosztásban részesült - vagyis ilyen mértékben részesült térítésmentes szén-dioxid kvótában, és
  2. a tárgyévet megelőző három évben a hitelesített szén-dioxid kibocsátásának éves átlaga meghaladta a 10 000 tonnát.

(1) Szén-dioxid kvóta adó

A szén-dioxid kvóta adó alapja az adóalany szén-dioxid kibocsátása tonnában számítva, az adó mértéke 40 EUR minden kibocsátott tonna szén-dioxid után.

A Rendelet bizonyos feltételek fennállása esetén lehetőséget biztosít az adóalap csökkentésére. Amennyiben

a) az adóalany szén-dioxid kibocsátással járó termelésének szintje legalább az egységes környezethasználati engedélyben foglalt, a főtevékenységéhez tartozó kapacitásának 90%-át elérte vagy meghaladta,

b) az adóalanynak az e rendelet hatálybalépésekor hatályos egységes környezethasználati engedélyében foglalt, a főtevékenységéhez tartozó kapacitása a tárgyévet megelőző évi egységes környezethasználati engedélyében foglalt kapacitásához képest nem csökkent, és

c) az adóalany fajlagos – egységnyi előállított termékre eső – szén-dioxid kibocsátása legalább az Európai Unió emisszió-kereskedelmi rendszerében használt, az Európai Unió által elvárt – a tárgyévben hatályos – lineáris csökkentési tényezővel megegyező mértékben csökkent,

az adóalany jogosult az adó alapját adóbevallásában 50%-kal csökkenteni.

Tehát ha az adózó termelési szintje a Rendeletben meghatározott feltételek alapján változatlan (nem csökkent) és fajlagos szén-dioxid kibocsátása legalább az Európai Unió által elvárt lineáris csökkentési tényezővel megegyező mértékben csökkent, akkor az adólap 50 százalékkal csökkenthető.

Az adó alapját és az adót az adózóknak adóévenként kell megállapítani és az adóévet követő év május 31-ig kell bevallani a NAV által rendszeresített nyomtatványon. A bevallás adatait ezer forintra kerekítve, forintban kell feltüntetni és megfizetni.

Emellett az adózót adóelőleg megállapítási, bevallási és fizetési kötelezettség is terheli, amelyre negyedévente, a tárgynegyedévet követő második hónap 15. napjáig kötelezett a naptári negyedévre vonatkozó kibocsátási adatok megküldésével egyidejűleg. Az adóelőleg összege az előzőekben meghatározott adóalap tárgynegyedévre vonatkozóan számított összege.

Tekintettel arra, hogy az adóalanyokat már a 2022. december 31-ét követő adóévre vonatkozóan is terheli a szén-dioxid kvóta adó fizetési kötelezettség és a 2023-as adóévre is meg kell állapítani, valamint meg kell fizetni az adóelőleget. A Rendelet kitér arra is, hogy az adózó a 2023. adóév első, második és harmadik negyedévre vonatkozó adóelőleget a harmadik negyedévet követő második hónap 15. napjáig állapítja meg, vallja be és fizeti meg. Így az adóalanyoknak már a 2023. november 15-ei határidőre is érdemes figyelemmel lenniük. A január 1-jei fordulónappal rendelkező adóalanyoknak ugyanis ezen időpontig, vagyis a harmadik negyedévet követő második hónap 15. napjáig meg kell állapítaniuk és fizetniük a 2023-as adóév első három negyedévére vonatkozó adóelőleget.

Az adóalanynak az adóévre megállapított adót – az adóévben már megfizetett adóelőlegek beszámításával – a bevallás benyújtására előírt határidőig meg kell fizetnie. Ha az adóévre már megfizetett adóelőlegek összege meghaladja az adóévre megállapított adó összegét, a különbözetet az adóalany bevallásában, a bevallás beérkezésének napjától, de legkorábban a bevallás benyújtására előírt határidő napjától (esedékességtől) jogosult visszaigényelni.

 (2) Tranzakciós díj

A fentieken túl a Rendelet előírja azt is, hogy az ingyenesen kapott kvóták átruházása esetén tranzakciós illetéket is meg kell fizetni a klímavédelemért felelős hatóságnak. Ennek mértéke az átadott ingyenes kvóta EEX-EUA tőzsdei árfolyama szerinti, Magyar Nemzeti Bank által meghatározott napi középárfolyamon átszámított értékének 10%-a. 

Az jelentős térítésmentes szén-dioxid kvótában részesülő létesítmény üzemeltetőknek a   tranzakció teljesülésének napjától számított 10 napon belül be kell jelentenie a klímavédelemért felelős hatóságnak minden olyan tranzakciót, ami után tranzakciós díj fizetési kötelezettsége keletkezik - a bejelentésnek tartalmaznia kell a tranzakcióval érintett üzemeltetői számla számát. A bejelentést követően vagy hivatalból a klímavédelemért felelős hatóság egyenlegértesítőt állít ki, melynek kézhezvételétől számított 30 napon belül azt be kell befizetni.

A tranzakciós díj határidőben történő megfizetésének elmulasztása esetén, a klímavédelemért felelős hatóság a határidő lejártát követően kötelezettség teljesítésének elmulasztását megállapító és a tranzakciós díj megfizetésére kötelező határozatot hoz.