Változott az új bányák kitermelési mennyiségére vonatkozó szigorú előírás – Dr. Jean Kornél

Változott az új bányák kitermelési mennyiségére vonatkozó szigorú előírás – Dr. Jean Kornél

2023. február 28.

Amint az jól ismert, 2021.július 23-a óta a 405/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet szabályozza a fennálló veszélyhelyzetre tekintettel az építőipari nyers- és alapanyagokra újonnan fektetett bányatelkeken a kitermelés megkezdésének jogvesztő határidejét, illetve az üzemszerű kitermelés Bt-től eltérő mennyiségi előírásait.

A hatályos jogszabály 1. § (2) bekezdése jelenleg úgy rendelkezik, hogy a kitermelését folytató bányavállalkozó a kitermelés havi mennyiségét a bányafelügyelet engedélyével csökkentheti az e rendelet hatálybalépését megelőző fél év alatt kitermelt ásványi nyersanyag havi átlagos mennyisége alá. Ha a bányavállalkozó a kitermelési mennyiséget a bányafelügyelet engedélye nélkül vagy az engedélyezettnél nagyobb mértékben csökkentette, a bányafelügyelet a szabálytalan bányászati tevékenység gyakorlására vonatkozó szankciókat alkalmazza, azzal, hogy közigazgatási szankcióként figyelmeztetés nem alkalmazható.

Ennek a rendelkezésnek a helyébe, a később ismertetésre kerülő (2a) bekezdés változatlanul tartása mellett, az alábbi rendelkezés lép 2023. március 1-i hatállyal:

„…Az építőipari nyers- és alapanyag üzemszerű kitermelését folytató bányavállalkozó a kitermelés mennyiségét a bányafelügyelet engedélyével csökkentheti. A bányavállalkozó a kitermelési mennyiség csökkentése iránti kérelmet legfeljebb az 1.  § (1) bekezdése szerinti egyéves kitermelési határidő utolsó napját követő hónap 20. napjáig nyújthatja be…”

Mielőtt a rendelkezés gyakorlati jelentőségére rátérnénk, fontos megjegyezni, hogy az üzemszerű kitermelés megkezdésére nyitva álló határidő elmulasztásához a rendelet fő szabályként a bányászati jog törlését rendeli hozzá. A kimentés lehetőségét a korábban már hivatkozott (2a) bekezdés tartalmazza (vis maior és külső kényszerítő körülmény).

A módosítás jelentőségét az adja, hogy annak megfelelően mostantól a bányavállalkozónak indokolt esetben, a bányafelügyelet engedélyével lehetősége van a rendelet szerinti egyéves határidő lejáratát követő hónap 20. napjáig a műszaki üzemi tervében jóváhagyott kitermelési mennyiség csökkentése iránti kérelmet benyújtani.

Ez értelmezésünk szerint azt jelenti, hogy az üzemszerű kitermelési mennyiség 50, illetve 100%-ának a csökkentését is lehet kérelmezni, tekintettel arra, hogy a korábbi (2) bekezdés, amely a csökkentés lehetőségét az üzemszerű kitermelési mennyiség eléréséhez, mint előfeltétel kötötte, hatályon kívül helyezésre kerül.

Ismerve egy bánya megnyitásával járó engedélyezési eljárások időigényességét, az esetleges jogorvoslati jog gyakorlások miatti időmúlás jelentőségét, valamint azt, hogy a bánya megnyitásához ezeken túl még nagyobb volumenű beruházások is szükségesek lehetnek, ez a szabály gyakorlati szempontból üdvözlendő és azt mutatja, hogy a bányafelügyelet hatósági oldalról is megértette ezeknek a hátráltató körülményeknek a jelentőségét.