Közbesz blog

Cikkek

Közbesz Blog az Ecovis Hungary Legal közbeszerzési aktualitásokat feldolgozó szakmai blogja a Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetségének támogatásával.  

Célunk, hogy bemutassuk Olvasóink számára a folyamatosan formálódó jogszabályi környezet lényegesebb változásait, a közbeszerzések ellenőrzésére és a kapcsolódó jogviták eldöntésére hivatott szervek gyakorlatának - a joggyakorlatot jelentősen befolyásoló - elemeit és a jogalkalmazást elősegítő szakmai iránymutatások fontosabb részleteit. Rendszeresen megjelenő írásainkban hasznos gyakorlati tudnivalókat, szakmai érdekességeket és nem utolsó sorban saját tapasztalatainkat kívánjuk megosztani.

Kövesse nyomon hétről hétre megjelenő blogbejegyzéseinket!

2018. január 19.
Fontos változást hozott a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvénynek (a továbbiakban: Kbt.) a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel és az egyes hatósági eljárások egyszerűsítésével összefüggő törvények módosításáról szóló 2017. évi CLXXXVI. törvénnyel történő, 2018. január 1-jén hatályba lépett módosítása a szakember-csere tekintetében. A törvény-módosítás keretében az alapvetően a... »

2018. január 17.
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) által szabályozott meglehetősen nagy számú kötelezően érvényesítendő kizáró ok között kiemelt helyet foglal el a - közbeszerzési szakmai zsargonban gyakorta csak "off shore" kizáró okként aposztrofált - 62. § (1) bekezdés k) pont [és azon belül is a kb) alpont] szerinti kizáró ok. A kiemelt... »

2018. január 12.
Korábbi cikkünkben a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 11. §-ának megsértésével összefüggő egyik kizáró okkal, a Kbt. 62. § (1) bekezdés o) pontjával kapcsolatos jogesettel foglalkoztunk. Ahogy arról a hivatkozott bejegyzésünkben már említést tettünk, a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 2017 májusában jelentette meg az... »

2018. január 05.
2018. január 1-jén számos jelentős jogszabály lépett hatályba, jogtörténészek "hatáskörébe" utalva elődeiket. Az aggkort megélt régi polgári perrendtartást új eljárásjogi kódex váltotta fel, valamint új időszámítás kezdődött a közigazgatási perrendtartásról és az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvények hatályba lépésével is. Az említett jogszabályokkal összefüggésben több ponton... »

2017. december 15.
Gazdasági Versenyhivatal (GVH) évek óta fokozott figyelmet fordít a (közbeszerzési) kartellekkel szembeni küzdelemre. A GVH sajtóközleménye szerint a 2017 elején megjelent "Kartellgyanús közbeszerzés?" című tájékoztató füzet az ajánlatkérőket hivatott segíteni a kartellek felismerésében és a GVH vizsgálatainak támogatásában, valamint a közbeszerzési eljárásoknak a kartellezés számára... »

2017. december 01.
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 40. §-a értelmében: "A közbeszerzési és koncessziós beszerzési eljárást a Miniszterelnökség által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer igénybevételével kell lebonyolítani. (2) Az (1) bekezdés szerinti elektronikus közbeszerzési alkalmazás létrehozataláról, működéséről, valamint igénybe... »

2017. november 20.
Mikor nem eredményezi a hiánypótlás az ajánlat vagy annak lényeges elemei megváltozását? Viszonylag ritka BH-k megjelenése a közbeszerzési szabályok tekintetében, így mindenképpen érdemes hírt adni arról, ha ilyenre kerül sor. Kevésbé örömteli a BH tartalma az árazatlan költségvetés javíthatóságát, illetve általánosabban megközelítve a hiánypótlás alkalmazhatóságának kereteit illetően. A... »

2017. november 10.
A közbeszerzési eljárások kapcsán szabályozott jogorvoslati határidők értelmezése nem egyszerű feladat, hiszen nem elég, hogy a közbeszerzési törvény 148. §-a szubjektív (a jogsértés tudomásra jutásától számított) és objektív (a jogsértés megtörténtétől számítandó) határidőket is szabályoz, de mindkettő tekintetében számos vélelmet is rögzít. Márpedig a határidők számítása mind... »

2017. november 09.
A régi slágerekből és hirdetésekből jól ismert címbeli szófordulat ugyan nem található meg a közbeszerzési eljárást megindító felhívásokban, de mégis megvan a módja annak, hogy az ajánlatkérő szervezetek a közbeszerzési eljárás befejezéseként a szerződést megkötni kívánó, "komoly szándékú" ajánlattevőre találjanak. Az ajánlati biztosíték jogintézménye - olykor borsos összegekkel - hivatott... »

2017. november 08.
Az előző bejegyzésünkben általánosságban írtunk a részekre bontás tilalmáról, kiemelve a részekre bontás tilalmával kapcsolatos szabályok téves értelmezésének néhány tipikus példáját, de már akkor jeleztük, hogy a következő posztban a Közbeszerzési Hatóság honlapján megjelent Példatár egyes fontosabb elemeire külön is fel kívánjuk hívni a figyelmet. Ígéretünkhöz hűen alább jelentkezünk a... »

2017. november 07.
Amint ismeretes, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) a nemzeti eljárásrendben bevezetett egy sajátos eljárás-típust: az összefoglaló tájékoztatással meghirdetett nyílt/meghívásos/tárgyalásos eljárást. (Lásd a Kbt. 113. §-át) Az eljárás alkalmazása sok szempontból állította kihívás elé az ajánlatkérőket (és ajánlattevőket egyaránt), melyek közül többet a... »

2017. november 06.
Jelen bejegyzés keretein belül a közbeszerzések örökzöld témáját, a részekre bontás tilalmát tárgyaljuk, melynek az ad különös aktualitást, hogy a kérdéskör kapcsán a Közbeszerzési Hatóság, a Miniszterelnökség, az EUTAF és a Megyei jogú Városok Szövetsége közös álláspontját tükröző Példatár került közzétételre a Közbeszerzési Hatóság honlapján. Tekintettel arra, hogy a téma igen szerteágazó,... »

2017. november 02.
Az "off shore" cégek visszaszorítása a közbeszerzési eljárásokban is deklarált cél: a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. évi törvény (a továbbiakban: Kbt.) 62. § (1) bekezdése a kizáró okok körében rögzíti azokat az esetköröket, amikor egy gazdasági szereplő erre a körülményre visszavezethetően kizárt a közbeszerzési eljárásokból. A hivatkozott jogszabályhely szerint az "off shore"... »

2017. október 31.
A közbeszerzési törvény szerint elsősorban az állami vagy önkormányzati szféra szervei, illetve az előbbiekhez kapcsolódó jogképes szervezetek kötelesek a beszerzéseiket közbeszerzés keretében bonyolítani. Szűkebb körben ugyan, de előállhat olyan helyzet, amikor az államtól vagy az önkormányzatoktól független szervezetek, magántulajdonban lévő gazdasági társaságok vagy akár egyéni vállalkozók... »

2017. október 26.
Feláldozható-e az ajánlattevők pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdeke a nyilvánosság és a transzparencia oltárán? A 2015 novemberében hatályba lépett közbeszerzési törvény korlátok közé szorította az üzleti titokra való hivatkozás lehetőségét. A korábbi szabályozáson alapuló gyakorlatban jó néhányszor előfordult, hogy az ajánlattevők - néhány adattól eltekintve - teljes ajánlatukat üzleti... »