Bányajog blog

Hírek

Itt olvashatóak azok a szakmai aktualitások és rövidhírek, melyek saját szerkesztőségi anyagaink mellett együttműködő partnereinktől származó információkat is tartalmaznak. A külsős hírek forrásait minden esetben feltüntetjük, így a részletekről a megadott elérhetőségeken tájékozódhatnak.

Termőföldek igénybevétele külfejtéses bányászat céljából, szigorodó joggyakorlat

2023. november 9-től 11-ig került megtartásra Herceghalomban, az OMBKE szervezésében az Országos Bányászati Konferencia, ahol számos neves előadó között Dr. Jean Kornél, a Bihary – Szigeti-Szabó – Jean – Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda irodavezető partnere is előadást tartott, amely témája a termőföldek igénybevételével kapcsolatos szabályok változása, annak lehetséges kihatásai a külszíni bányászatra volt.

 

I. Téma jelentősége

A termőföld más célú hasznosításával járó engedélyezési, jóváhagyási vagy tudomásulvételi (a továbbiakban együtt: engedélyezési) eljárásban érdemi döntés a termőföld más célú hasznosításának engedélyezéséről szóló ingatlanügyi hatósági határozat figyelembevételével hozható[1].

A fő szabálytól eltérés, hogy az építőipari nyers- és alapanyagok esetében az előkutatási célból történő termőföld-igénybevétel esetén nem kell más célú hasznosítási engedélyt szerezni[2] a Bt. rendelkezése szerint.

Érdekes anomália, hogy a Tfvt. szerint ugyanakkor a termőföldet az ingatlanügyi hatóság engedélyével lehet más célra hasznosítani. A kivétel szabályok között a Bt. vonatkozó rendelkezése nincs feltűntetve.

Ennek azért van jelentősége, mert az engedély hiánya esetén a más hatóságok által kiadott engedélyek nem mentesítik az igénybevevőt az e törvényben foglalt jogkövetkezmények alól.

II. Alapvető szabályok

Engedély jelentősége:

A külfejtéses bányászati tevékenység végzéséhez szükséges műszaki üzemi terv jóváhagyásának szükségszerű előfeltétele a végleges más célú hasznosítási engedély.

Az ingatlanügyi hatóság határozatának hiánya esetén az eljáró hatóság az engedélyezési eljárását felfüggeszti. 

Lehumuszolás:

A humuszréteg leábrámolása nem minősül ugyanakkor bányászati tevékenységnek, az jóváhagyott műszaki üzemi terv nélkül is elvégezhető[3].

Ha kormányhatározattal beruházási célterületté nyilvánították a más célú hasznosítással érintett ingatlant, úgy a művelési ág változáshoz (mezőgazdasági művelési ágról kivett beruházási célterület) nem szükséges a más célú hasznosítás megkezdése. Ha azonban a beruházás nem valósul meg, az ingatlant a tényleges művelési ágának megfelelően vissza kell minősíteni.

Közérdekű cél jelentősége:

A bányászati tevékenység olyan közérdekű cél, amely alapján kisajátításnak lehet helye, ezért erre a más célú hasznosítás iránti kérelemben konkrétan utalni kell[4].

A közérdekű cél a kérelem indokoltságát önmagában nem helyettesíti.

A közérdekű cél jelentősége a kötelező tulajdonosi hozzájárulás vonatkozásában különösen jelentős.

Hegyközségi hozzájárulás:

Ha a kérelem a borszőlő termőhelyi kataszterébe tartozó területet érint, a kérelemhez csatolni kell az illetékes hegyközség hozzájárulását. A gyakorlatban egyszerűbb és gyorsabb egy nemleges igazolás beszerzése, mint a termőhelyi kataszterbe nem tartozás igazolása.

Tulajdonosi hozzájárulás:

Fő szabály szerint a más tulajdonát képező termőföld más célú igénybevételéhez a tulajdonos, illetve haszonélvezet fennállása esetén a haszonélvező hozzájáruló nyilatkozata szükséges[5].

Amennyiben azonban a más célú hasznosítás közérdekű célból történik, nem szükséges előfeltétele a tulajdonos hozzájárulása az engedély kiadásának. A tulajdonosi akarat hiányának az esetleges kisajátítási eljárás során van jelentősége. Ebben az eljárásban van lehetőséges ugyanis a tulajdonosnak a tulajdonjoga (és így a rendelkezési joga) elvonása okán a jogalap vitatásának.

Helyhez kötöttség:

 Az átlagosnál jobb minőségű termőföldet más célra hasznosítani csak időlegesen, illetve helyhez kötött igénybevétel céljából lehet[6].

Helyhez kötött igénybevételnek kell tekinteni különösen 

a) a meglévő létesítmény bővítését, közlekedési és közmű kapcsolatainak kiépítését;

b)  a bányaüzemet és a természeti kincsek kitermeléséhez szükséges egyéb létesítményt;

c) azt a területet, amelyet a Kormány a Magyar Közlönyben közzétett határozatával beruházási célterületté nyilvánított;

15/B § jelentősége

Ez a jogszabályhely tartalmazza a külfejtéses (agyag- homok- és kavics) bányászati tevékenységre vonatkozó különös előírásokat.

Átlagosnál jobb minőségű termőföld külfejtéses bányászati tevékenység végzése céljából csak akkor vehető igénybe, ha a tevékenységgel érintett területet a Kormány a Magyar Közlönyben közzétett határozatával beruházási célterületté nyilvánította[7].

További korlátozást jelent, ha a termőföld külfejtéses bányászati célú hasznosítására engedélyezett, vagy ilyen célra már igénybe vett területek mértéke az adott település külterületén lévő földrészletek összterületének 25%-át meghaladja[8].

Ebben az esetben is kivételt képez, ha a tevékenységgel érintett területet a Kormány a Magyar Közlönyben közzétett határozatával beruházási célterületté nyilvánította.

Újrahasznosítás

A bányák területét a Bt. tájrendezésre vonatkozó előírásainak, és a bányára vonatkozó egyéb engedélyeknek (környezetvédelmi) megfelelően kell rekultiválni. Ennek megfelelően a Tfvt-nek az a szabálya, mely szerint a más célra igénybe vett terület legalább felét mezőgazdasági művelési ágban kell újrahasznosítani, nem irányadó.

Mivel a termőföld mennyisége véges, az esetleges újrahasznosítás esetén a bányavállalkozó az újrahasznosítás elfogadásáról szóló határozat alapján, annak véglegessé válását követő 60 napon belül, a jogosult kérheti az újrahasznosítás elfogadásáról rendelkező határozatban szereplő, az újrahasznosítást követően kialakult termőföldre, annak minősége és aranykorona-értéke alapján a földvédelmi járulék 50%-ának megfelelő pénzösszeg megfizetését, feltéve, hogy a jogosult más célú hasznosítás során jogszerűen járt el[9].

III. 2023. év lényegesebb jogszabályi változásai

Tulajdonszerzést követő, kivonással kapcsolatos tilalom

A termőföld más célú hasznosítása az igénybe vevő személyétől függetlenül kizárólag a Földforgalmi tv.-ben definiált, mezőgazdasági céllal összfüggő meghatározott célú igénybevételekre engedélyezhető, a tulajdonjog megszerzésétől számított 5 éven belül.

Ez alól a szabály alól kivételt képez, ha a termőföld igénybevétele kisajátítás céljának megvalósítása érdekében szükséges.

Helyhez kötött beruházással kapcsolatos szabály-változások:

 A helyhez kötöttséget megalapozó körülmény fennállását – a betuházási célterüetté nyilvánított terület kivételével – az igénybevevőnek kell igazolnia.

Az igénybevétel helyhez kötöttségét nem alapozza meg önmagában:

  • a létesítmény elhelyezésének célszerűsége,
  • a településrendezési eszközök által szabályozott területfelhasználási mód,
  • a termőföld tulajdonosainak együttműködési hajlandósága,
  • ha az igénybevevőnek többletterhet jelentene a beruházás más ingatlanon történő megvalósítása[10].

Osztálybasorozással kapcsolatos korlátozás

Ha a termőföld minősége földminősítési eljárás eredményeként átlagosnál jobb minőségű termőföldből átlagos vagy az átlagosnál gyengébb minőségű termőföldre változott, a termőföld minőségében bekövetkezett változás ingatlan-nyilvántartási átvezetését követő 5 éven belül a termőföld igénybevételére csak a (3) bekezdés c) pontja szerinti esetben kerülhet sor[11].

Ennek az előírásnak az alkalmazásának a mellőzése vagy megkerülése súlyos eljárási jogszabálysértésnek minősül (semmisség), ezért az eljárásban hozott más célú hasznosítást engedélyező vagy az engedély nélküli más célú hasznosításhoz utólagosan hozzájáruló határozatot meg kell semmisíteni, illetve vissza kell vonni, és szükség esetén új eljárást kell lefolytatni.

Más célú hasznosítás területi igénye:

A termőföld igénybevétel mértékének a ténylegesen felmerülő, valós szükséglethez kell igazodni.

A más célú hasznosítás ennek megfelelően csak akkor engedélyezhető, ha a kérelemmel érintett földrészlet részletesen alátámasztott, konkrét és tényleges igényen alapul.

A termőföld más célú hasznosítása nem engedélyezhető jövőbeli vagy bizonytalan várakozáson alapuló igény alapján[12].

15/B. §-t érintő, jogsértő határozat következménye

A földvédelmi eljárás során az átlagosnál jobb minőségű termőföld vonatkozásában, külfejtéses bányászati tevékenység végzése céljára jogellenesen, azaz az előírás figyelmen kívül hagyásával hozott határozat semmis, ezért az eljárásban hozott más célú hasznosítást engedélyező határozatot meg kell semmisíteni, illetve vissza kell vonni, és szükség esetén új eljárást kell lefolytatni[13].

IV. Szigorodó joggyakorlat

Hatósági gyakorlat változása:

Bár a Tfvt. szerint, ha a más célú hasznosításra kisajátítás alapjául szolgáló közérdekű cél megvalósítása érdekében kerülne sor, a kérelemben a más célú hasznosítás pontos célja, és tervezett időtartama helyett elégséges csak a bányászati tevékenységre utalni, a gyakorlatban az ingatlanügyi hatóság egyre részletesebb, gyakorlatilag a kitermelési műszaki üzemi terv szerinti részletességű indokolást ír elő, a kérelem elutasításának terhe mellett.

Azonnali jogvédelem lehetősége:

A más célú hasznosítási engedéllyel szembeni jogorvoslat során a kérelmet jóváhagyó döntéssel szemben azonnali jogvédelem nem kérhető.

A kérelmet elutasító határozattal szemben a határozat végrehajtásának a felfüggesztése kérhető, aminek a felfüggesztett bányafelügyeleti eljárás (műszaki üzemi terv) szempontjából van jelentősége.

Időleges bányászati célú hasznosítás:

A 15/B. § szerinti külfejtéses bányászati tevékenység végzése céljából a Tfvt. 2021. december 1-től hatályos módosítása[14] ellenére, egy 2023-ban közigazgatási perben született ítélet szerinti bírósági jogértelmezés szerint nem lehet időleges más célú hasznosítást engedélyezni.

A jogszabály módosítás előzménye a nemzetgazdaság működőképességének megőrzése céljából a nyersanyag-ellátás veszélyhelyzet időszaka alatt történő megfelelő biztosítása érdekében alkotott 78/2021. (II. 19.) Korm. rendelet volt, amely először átmeneti jelleggel mondta ki, hogy a a termőföld időleges más célú hasznosítása a Tfvt. 15/B. §-ában meghatározott célból is engedélyezhető.

Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, jó szerencsét!

[1] Tfvt. 10. § (3) bek.

[2] Bt. 4. § (6) bek.

[3] Bt. 49. § 4. pont

[4] Tfvt. 12. § (1a) bek.

[5] Tfvt. 12. § (2) g) pont

[6] Tfvt. 11. § (2) bek.

[7] Tfvt. 15/B. § (3) bek.

[8] Tfvt. 15/B. § (4) bek.

[9] Tfvt. 15/B. § (7) bek.

[10] Tfvt. 11. § (3a) bek.

[11] Tfvt. 11. § (3b) bek. 

[12] Tfvt. 11. § (5) bek.

[13] Tfvt. 15/B. § (3a) bek. 

[14] Tfvt. 9. § (3) bek.

Stratégiai együttműködést kötött a MOL és a Miskolci Egyetem

Budapest, 2023. október 19. - Stratégiai együttműködési szerződést kötött a MOL és a Miskolci Egyetem hároméves időtartamra. A felek ezzel tovább erősitik az oktatás és az alkalmazott kutatás területén fennálló több évtizedes kapcsolatukat. A vállalat és az egyetem a hagyományos műszaki földtudományok, a vegyipari és a petrolkémiai gépészet mellett olyan új területeken is együttműködik, mint a hulladékkezelési technológiák.

 

A három évre szóló stratégiai megállapodás célja, hogy az egyetem szakképzett utánpótlást biztosítson a MOL-csoport számára, és több területen tudományos támogatást nyújtson a vállalat tevékenységhez. A felek olyan témákban működnek együtt, mint a vegyipari és petrolkémiai gépészet, valamint a hulladékkezelési technológiák, köztük az anyagtudományok, a műszaki földtudományok, a polimertechnológia és a kohászat.

Az együttműködés keretében már több projektet is elindítottak: a MOL és a Pannon Egyetem közös Körforgásos Gazdasági Kompetencia Központ projektjében a Miskolci Egyetem technológiai szakértőként részt vesz. Emellett hozzájárul a hidrogéntechnológiai fejlesztésekhez, valamint az akkumulátor-újrahasznosítás és a kutatás-fejlesztési terén végzett munkákhoz.

Az utánpótlást az egyetem számos szakon támogatja, így többek a MOL számára kiemelten fontos gépész-, rezervoár- és környezetmérnöki területeken, de hulladéktechnológiai szakértőket és ipari beruházási szakmérnököket is képez.

 

Megújult stratégiánkban kiemelt szerep jut a vegyipar és a petrolkémia megújításának, valamint a körforgásos gazdaság beindításának. A Miskolci Egyetem számos, számunkra fontos területen rendelkezik kiemelkedő kompetenciákkal, így biztos vagyok benne, hogy az elkövetkező években nagyot léphetünk előre céljaink gyakorlati megvalósításában. Fontosnak tartjuk, hogy az egyetemről kikerülő szakemberek a magas színvonalú tudományos ismeretek mellett már a tanulmányaik során olyan gyakorlati tapasztalatokat szerezzenek, amellyel bekerülhetnek a vállalati szakértők és vezetők élvonalába.” – mondta Világi Oszkár, a MOL- csoport vezérigazgató-helyettese.

Más elvárások fogalmazódnak meg a 21. században az átalakuló felsőoktatás felé, amelyben a kutatásfejlesztésnek erősödnie kell az oktatási tevékenység mellett. A Miskolc Egyetem valódi innovációs ökoszisztémát kínál az ipar számára, ezzel is szolgálja az Észak-kelet Magyarországi Gazdasági Régió érdekeit. A Miskolci Egyetem számtalan kapcsolatot ápol a régió gazdasági szereplőivel, a MOL-csoport pedig évtizedekre visszamenően természetes partnere az intézményünknek. A közel egy évtizedes intenzív múltbeli együttműködésre építve az előttünk álló három évben magasabb fokozatba kapcsolhatunk.” - emelte ki Prof. Dr. Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora. 

 

A MOL-t több évtizedes kapcsolat fűzi az egyetemhez, hiszen a miskolci oktatási intézmény a MOL szakember utánpótlásának egyik legfontosabb bázisa. Emellett számos sikeres technológiafejlesztésben működtek együtt. Ilyen például a kőolajmezők termelését nővelő ún. polimer-tenzides eljárás, amelynek kidolgozását és nemzetközi piacra vitelét az egyetem és a vállalat közösen valósította meg.

Az oktatás és szakember képzés területén is rendkívül szoros az együttműködés: 2008-ban kezdte meg a működését a petrolkémiai tanszék az Anyagtudományi Karon, 2018 óta működik a MOL Petrolkémia Gépészeti Intézeti Tanszék a Gépészmérnöki és Informatikai Karon, valamint 2014 óta a Kőolaj- és Földgázintézeti MOL Tanszék a Műszaki Föld- és Környezettudományi Karon.

Az együttműködés fontosságát jelzi, hogy a MOL gépészmérnök utánpótlásának 90 százaléka innen származik, ami nem csak a földrajzi közelségnek köszönhető, hanem a hosszú múltra visszatekintő szoros együttműködésnek is, valamint annak, hogy a régióban egyedülálló módon vegyipari gépészmérnököket is képeznek. A gépészmérnök mesterképzés duális tananyaga mellett a teljes gépész- és villamosmérnöki alap és mesterképzés tananyagtartalmát is közösen dolgozta ki az egyetem és a MOL: utóbbihoz az MPK mérnök szakembereiből álló csapat nyújtott segítséget. Számtalan kihelyezett oktatást és egyetemi órát is tartanak az MPK kollégái, így biztosítva, hogy a hallgatók mindennapi tanulmányaiban is hangsúlyt kapjon a gyakorlati ismeretanyag.

Az egyetem a MOL legjobban képzett rezervoár mérnökeit adja, de a többi karon végzett hallgatók is jelentős utánpótlásbázist képeznek, hiszen vegyészmérnök, anyagmérnök, közgazdász, logisztikai szakértő kollégák is szép számmal csatlakoznak a MOL-csoporthoz tanulmányaikat követően.

A két fél közti kapcsolat kiemelt jelentőségét mutatja, hogy Világi Oszkárt, a MOL- csoport vezérigazgató-helyettesét a Miskolci Egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriumának tagjává választották.

Három éves stratégiai keretszerződést kötött a MOL és a Pannon Egyetem

  • A MOL transzformációjához nemzetközi szinten versenyképes tudásra és folyamatos szakmai utánpótlásra van szükség, amelyben a MOL számít a Pannon Egyetemre.
  • A MOL-t több évtizedes kapcsolat fűzi az egyetemhez, számos sikeres technológia- és termékfejlesztésben működtek együtt, és a MOL üzemeiben jelentős létszámban dolgoznak a Veszprémben végzett mérnökök.
  • A MOL és a Pannon Egyetem közös célja, hogy versenyképes oktatással és karrierlehetőségekkel tartsa itthon a legtehetségesebb magyar fiatalokat.

Budapest, 2023. október 3. – Három évre szóló együttműködési megállapodást írt alá a MOL és a Pannon Egyetem, amelynek célja, hogy folyamatos utánpótlást biztosítson az energiaipar számára és támogassa a körforgásos gazdasághoz kapcsolódó kutatás-fejlesztési tevékenységet.

A MOL és a Pannon Egyetem számos területen működik együtt: többek közt az ásványolaj és petrolkémiai szakirányú vegyészmérnök képzésben, a tananyag korszerűsítésében és a szakmai gyakorlatok megvalósításában. Emellett a Körforgásos Gazdaság Egyetemi központ és a MOHU között szakmai egyeztetések zajlanak majd a körforgásos értéklánc elemeinek bővítése érdekében.

„A MOL-nak meghatározó szerepe van a régióban. Ez a vállalat az ellátásbiztonság egyik legfontosabb bástyája, de meghatározó a szerepünk a térség kiskereskedelmében, közlekedésében és vegyiparában is, emellett pedig eltökélt célunk, hogy a körforgásos gazdaságban is vezetők legyünk. A MOL transzformációja nagy feladat, és az egész régió jövőjére hat.  Ehhez a munkához pedig folyamatosan új, nemzetközi szinten versenyképes tudásra, felkészült szakértőkre és innovatív technológiákra van szükség. A jó szakember hatalmas érték. Akkor nyerünk a legnagyobbat, ha itthon tarjuk őket, sőt a legjobb, ha szakmai karrierjüket a MOL-on belül folytatják. Mindemellett az együttműködés másik célja, hogy olyan innovatív fejlesztéseket, technológiai megoldásokat találjunk közösen, amelyek segítik a MOL céltörekvéseit a körkörös gazdaságban, és ugyanakkor szakmai kihívást jelentek az egyetemi szakembereknek is. Ezen dolgozik a MOL és a Pannon Egyetem is.” – mondta Világi Oszkár, a MOL- csoport vezérigazgató-helyettese.

Válságokkal terhelt és folyamatosan változó világunkban, a tervezett energetikai átmenet és a lineáris gazdaság visszahajlításának korszakában rendkívüli módon felértékelődnek a nagyvállalatok és a jövőorientált tudáscentrumok közötti olyan szakmai együttműködések, mint ami most a MOL és a Pannon Egyetem között megújításra kerül. Egy ilyen korban a megszokás nem működhet, folyamatos és adaptív innovációra, az eredmények a gyakorlatba történő minél gyorsabb és szélesebb körű átültetése mellett a társadalom érzékenyítésére és bevonására is szükség van. Ez utóbbi legalább akkora kihívást jelent, mint az innovációs ötletek kidolgozása, új eljárások és technológiák fejlesztése. Azt reméljük, hogy a Pannon Egyetem számára stratégiai jelentőségű együttműködésünk mindannyiunk jövője szempontjából kritikus fontosságú fejlesztések támogatásához nyújt majd nélkülözhetetlen segítséget” – hangsúlyozta Dr. Gelencsér András, a Pannon Egyetem rektora.

A MOL-t több évtizedes kapcsolat fűzi az egyetemhez, számos sikeres technológia- és termékfejlesztésben működtek együtt, ilyen például a gumibitumen, valamint a MOL üzemeiben jelentős létszámban dolgoznak a Veszprémben végzett mérnökök.

2007-ben indult az olajipari ellátási láncot optimalizáló szakmérnök nemzetközi képzés a Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kara és a MOL együttműködésében. 2009-ben hozták létre az önálló MOL Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszéket, ami hazánkban egyedüliként BSc, MSc, posztgraduális és PhD szintű szakirányú képzést nyújt magyar és egyes esetekben angol nyelven is. A kibocsátott diplomákat a Magyar Akkreditációs Bizottság mellett a Brit Vegyészmérnökök Egyesülete és a FEANI is akkreditálta.

A MOL és a Pannon Egyetem közös duális programja kiemelkedő. 100%-os elhelyezkedési arányt mutat és ez évekre visszatekintve is nagyon pozitív eredmény, hiszen 83%-os a MOL-nál maradók aránya; a volt hallgatók közül többen már szakértői vagy vezetői pozícióban dolgoznak a vállalatnál.

2020-ban alapították meg – további partnerekkel közösen - a Körforgásos Gazdaság Fenntarthatósági Kompetencia Központot, 2021-ben pedig megalakult a Circular Economy Science Park Nonprofit Zrt.

A tervezett tudományos és innovációs park célja, hogy a körforgásos gazdaság, valamint a fenntartható technológiák terén országos és regionális tudásközponttá váljon, ahol az ipari igényeket és a szakpolitikai törekvéseket a Pannon egyetem tudására építve, a legmodernebb fejlesztésekkel támogassa. Kiemelt témakörei a hidrogén gazdaság és az akkumulátorok újrahasznosítása.

Sajtókapcsolat: pressoffice@mol.hu

XXV. Bányászati Szakigazgatási Konferencia 

A tavalyi évhez hasonlóan idén is (2023. május 17-19 között) megrendezésre került Zalakaroson a XXV. Bányászati Szakigazgatási Konferencia  a Bányavállalkozók Országos Egyesülete, a Bányavállalkozók Műszaki Egyesülete, a MOL Nyrt, a Magyar Bányászati Szövetség, valamit Tapolca és Környéke Bányászati Hagyományápoló Egyesület közös szervezésében. A konferencián az Ecovis Hungary Legal irodavezető partnere, dr. Jean Kornél bányajogi szakértő is előadást tartott A kisajátítás és bányászati célú szolgalmi jogok alapításának aktuális kérdései címmel.

Három új sekélygáz-kutat állít termelésbe a MOL Kelet-Magyarországon

Három sikeres sekélygáz-fúrást hajtott végre Kelet-Magyarországon a MOL az elmúlt két hónapban, kettőt Komádi térségében, egyet pedig Álmosdon. A három új kút akár 20.000 átlagos családi ház gázigényét tudja kielégíteni néhány évig. A MOL 2019-ben indította útjára sekélygáz programját: új technológiával a földfelszínhez közelebb eső, jellemzően kis méretű mezőket célozza meg. Az elmúlt években 18 fúrásból 16 hozott sikert, a vállalat magyarországi évi 1.4 milliárd köbméter gáztermelésének jelenleg nagyjából 5%-át adja a sekélygáz. Részletek a sajtóközleményben

Forrás: https://mol.hu/hu

Kőolajat talált a MOL Vecsés határában

Jelentős mennyiségű kőolajat talált a MOL Vecsés határában, 2100 méter mélyen. A MOL júliusban kezdett kutatófúrásba a területen, ahol a szükséges tesztek elvégzése után bebizonyosodott, hogy eddig ismeretlen kőolajmezőt sikerült felfedezni. Az új kút napi 600 hordó termeléssel indul, későbbi tervezett 700-1000 hordós termelése mintegy 10%-kal növeli a MOL Magyarország és 5%-kal Magyarország kőolajkitermelését. A Vecsés-2 nevű olajkút a MOL harmadik legnagyobb hozamú magyarországi kútja lett, egyedül képes kiváltani az elöregedő algyői mező teljes éves természetes hozamcsökkenését. Részletek a sajtóközleményben.

A mátrai ércbányászat öröksége

A gyöngyösoroszi ércbánya újranyitása és végleges bezárása volt a témája annak az előadásnak, amit Dr. Tamaga Ferenc, a Nitrokémia Zrt. bányászati főmérnöke tartott a zalakarosi XXIV. Bányászati Szakigazgatási Konferencián. Az előadás teljes anyagát elérhetővé tettük az érdeklődők számára. 

XXIV. Bányászati Szakigazgatási Konferencia

Két év kihagyás után 2022. május 11-13. között Zalakaroson került megrendezésre a XXIV. Bányászati Szakigazgatási Konferencia a Bányavállalkozók Országos Egyesülete, a Bányavállalkozók Műszaki Egyesülete, a MOL Nyrt., a Magyar Bányászati Szövetség, és a Tapolca és Környéke Bányászati Hagyományápoló Egyesület közös szervezésében. A konferencián az Ecovis Hungary Legal irodavezető partnere, dr. Jean Kornél bányajogi szakértő is előadást tartott a Külszíni bányászattal kapcsolatos jogi aktualitások, gyakorlati tapasztalatok témakörét bemutatva.

MOL: rövid távon csak nagy ellátási kockázatokkal lehetséges az orosz kőolaj kivezetése

A Dunai Finomító működését alapvetően oroszországi keverék kőolaj (REB) feldolgozására tervezték: jelenleg más típusú kőolajat legfeljebb 35%-os arányban tud felhasználni a MOL. Működését át lehet állítani arra, hogy teljesen rugalmasan és fenntarthatóan dolgozzon fel 100%-ban alternatív típusú kőolajokat, azonban ennek átfutási ideje a kockázatok minimalizálásával akár 2-4 év is lehet, és több száz millió dolláros beszerzési és beruházási többletköltséggel járna. Ezzel együtt, a teljes logisztikai háttér átdolgozására is szükség lesz, kezelve az időszakos termeléskiesések által okozott problémákat. Részletek a sajtóközleményben.

Európában egyedülálló biodízelgyártó üzemet épített a Rossi Biofuel és a MOL-csoport Komáromban

2022. március 11-én ünnepélyesen felavatták a Rossi Biofuel új üzemét Komáromban, amely jelentősen megnöveli a Magyarországon előállított bioüzemanyagok mennyiségét. A beruházással egy olyan technológiát hozott el Európába a MOL-csoport és az Envien Group, amellyel több mint 85 százalékos üvegházhatású gázmegtakarítás érhető el a hagyományos üzemanyaghoz képest. Részletek a sajtóközleményben olvashatóak.

XIV. Kő- és Kavicsbányász Napok 2022

A 3 napos siófoki szakmai konferencián az Ecovis Hungary Legal irodavezető partnere, dr. Jean Kornél bányajogi szakértő tartott előadást a hazai külfejtéses bányászati tevékenységhez kapcsolódó legfrissebb jogalkalmazási tapasztalatokról. A rendezvény programja és részletes információ elérhető a szervező Szilikátipari Tudományos Egyesület honlapján.

BÁNYÁSZAT ÉS GEOTERMIA 2021

Az OMBKE Országos Bányászati Konferencia 2021. november 17-19. közt Egerszalókon került megrendezésre. A hazai szilárdásvány-, szénhidrogén- és földhőbányászati szakterületen a kutatásfejlesztésben,
termelésben tevékenykedő szakembereknek tartott országos rendezvényen a résztvevők a főbb témaköröket átfogó előadássorozat keretében kaptak áttekintést az ágazat feladatairól és lehetőségeiről. Az Ecovis Hungary Legal irodavezető partnere, dr. Jean Kornél a jogi szabályozás aktualitásait értelmezte a hallgatóságnak, és "A növekvő állami szerepvállalás és az azzal kapcsolatos gyakorlati jogalkalmazási tapasztalatok a bányászatban" című szakmai összefoglalója elérhető írásban is az érdeklődők számára. További részletek a programról az OMBKE honlapján.

Magyar Bányászati Szövetség 2021. évi közgyűlése

A Magyar Bányászati Szövetség (MBSZ) 2021. május 27-én megtartotta tisztújítással egybekötött éves rendes közgyűlését. Napirend szerint új tagként került felvételre a MAB Tarnóca Bányászati és Építőipari Kft. A tisztújítások keretében az MBSZ elnöki tisztségre megválasztották Homonnay Ádámot, a MOL Nyrt. MOL Magyarország Kutatás Termelés ügyvezető igazgatóját, a képviseleti jogosultság nélküli elnökségi tagi tisztségre pedig Lengyel Zoltán Csabát, a KÖKA Kő- és Kavicsbányászati Kft. ügyvezető igazgatóját.

Megjelent az OMBKE Hírlevél első száma

Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület (OMBKE) elindította heti rendszerességűre tervezett Hírlevelét. Szent Borbála a bányászok és kohászok védőszentje, így az első Hírlevél 2020. december 4-én, Borbála napon érkezett meg a tagokhoz. Az első szám - az egyéb aktuális egyesületi hírek mellett - a novemberben megválasztott, új ügyvezető igazgató bemutatkozását is tartalmazza. A továbbiakban minden Hírlevél elérhető pdf formátumban a honlapon.

Új kutatási és fejlesztési központot adott át Százhalombattán a MOL

Új poliol kutatási és fejlesztési központot adott át Százhalombattán a MOL, ahol a vevőkör igényeit kielégítő poliol termékeket fejlesztenek.  A világszinten is legmodernebbek közé számító kísérleti reaktorrendszert a thyssenkrupp Industrial Solutions szállította és üzemelte be, a többi eszközt 90 százalékban magyar beszállítóktól szerezték be. Részletek: https://mol.hu/hu/molrol/mediaszoba/7594-uj-kutatasi-es-fejlesztesi-kozp...

Megújul a MOL és a Miskolci Egyetem együttműködése

kutatás-fejlesztés-innováció (K+F+I) keretein belül kiemelt cél az ipari-egyetemi tudástranszfer létrehozása. Az innovatív kutatási területek között szerepel többek közt a geotermikus energiában rejlő lehetőségek kiaknázása, vagy a hidrogén mint lehetséges új energiahordozó vizsgálata, a szén-dioxid-leválasztás, -hasznosítás és -tárolás rendszerének kidolgozása, valamint a körforgásos gazdaság technológiáinak kutatása, fejlesztése, különös tekintettel a hulladékfeldolgozási technológiák kidolgozására. Az egyetem és a MOL szakemberei a munkába bevonják az egyetemen működő Korszerű Anyagok és Intelligens Technológiák Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központot (FIEK). További részletek a közleményben olvashatóak.

Új gumibitumen üzem - tartósabb aszfaltutak épülhetnek

Elkészült a MOL Zalai Finomítójában az évi 20 ezer tonna gumibitumen gyártására képes új üzem. A gumibitumenből készült utak tartósabbak, mivel kisebb a kátyúk és nyomvályúk kialakulásának esélye a hagyományos bitumennel készült utakhoz képest. A gumibitumen emellett környezetbarát megoldás, hiszen az előállításához használt gumiabroncsokat hasznosítanak újra. A MOL és a Pannon Egyetem közösen fejlesztette ki a kémiailag stabilizált gumibitument, amelynek jelentősége, hogy felhasználásával nagyobb terhelhetőségű, kisebb fenntartási költségű és tartósabb aszfaltutak építhetők. Részletes összefoglaló a MOL sajtóközleményében olvasható.

Várható változások a külfejtéses bányászat jogi szabályozásában

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium, a Miniszterelnökség és a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat képviselői részvételével, a Magyar Bányászati Szövetség szervezésében került sor augusztusban arra a kerekasztalbeszélgetésre, ahol az építőipar alapanyag-ellátását biztosító iparági szereplők értesülhettek a várható jogszabályi változásokról, illetve az azokat megalapozó koncepcionális elképzelésekről. Tekintettel arra, hogy az idei, jubileumi Bányásznap a COVID-19 járványveszély okán elmarad, úgy döntöttünk, hogy a szakmát érintő újdonságokról blogcikkben számolunk be, és egy viszonylag hosszabb lélegzetű írást készítettünk a téma iránt érdeklődők számára.

70. Bányásznap - ELMARAD

Az EMBEREK egészségvédelmének és a nemzetgazdaság működőképessége fenntartásának társadalmi felelősségvállalása jegyében, a Covid-19 vírusveszély váratlan felerősödése miatt, az MBSZ Elnökségének - az ITM Államtitkársággal, a BDSZ-el, az OMBKE-vel és Orszlány város polgármesterével egyeztetett - fájdalmas döntése szerint a 70. Bányásznap alkalmából 2020. szeptember 3-án Oroszlányban megrendezni tervezett országos központi ünnepség sajnos elmarad!

Tudjuk, hogy a Bányásztársadalom -  a Bányásznap alkalmából miniszteri elismerésben, kitüntetésben részesülők - szempontjából ez a hír különösen elszomorító, hiszen az országos központi ünnepségen történő átadás lett volna a legméltóbb alkalom, de jelen helyzetben ez a felelősségteljes döntés a legcélravezetőbb, ezért mindenkitől megértést kérünk!

Az elismerések átadására az Innovációs és Technológiai Minisztérium iránymutatása szerint igyekszünk a későbbiekben méltó alkalmat találni. A 70. Bányásznap nem múlhat el a minisztériumi ünnepi  köszöntések nélkül, melyek - a kitüntetettek névsorának ismertetésével együtt - elektronikusan kerülnek honlapunkon közzétételre.

A jeles ünnep alkalmából éljenek az Ország ásványi- és energiahordozó nyersanyag ellátásáért mindenkor példamutató és hősies munkát végző Bányászok!

Jó szerencsét!

Magyar Bányászati Szövetség

Újabb MOL találat Pakisztánban

A MOL-csoport ismét gázt és gázkondenzátumot talált Pakisztánban, ez tovább erősíti a MOL kutatás-termelés nemzetközi tevékenységét. A mostani találat az északon található TAL koncessziós területen történt, amelynek a MOL az operátora. A Mamikhel-S-1-es kúton elvégzett fúrás mélysége mintegy 5 kilométer, és a tesztelés során a kút naponta 6516 hordó egyenértékű szénhidrogént termelt (453 ezer köbméter/nap földgáz, illetve 3240 hordó/nap kondenzátum). A kút további tesztelése folyamatban van.

Ez a MOL Pakistan 13. találata az ázsiai országban, és a második nemzetközi találata 3 hónapon belül.

A MOL üzemanyagot biztosít a Heim Pál Gyermekkórház autóihoz

A MOL üzemanyagot biztosít azokhoz a tesztautókhoz, melyeket a Magyar Vöröskereszten keresztül a Toyota Central Europe Kft. és a Ford Magyarország ajánlott fel a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet részére a veszélyhelyzettel összefüggő feladatainak ellátására. Mivel az április elején átadott járművek elsődlegesen az egészségügyi személyzetet, illetve a kórházak és a karitatív szervezetek bármely, a veszélyhelyzettel összefüggő feladatának ellátását segítik, a MOL - a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet idejére - az autók üzemanyagának biztosításával támogatja a gyermekkórházat. Az Intézet mai közleményében köszönetét fejezte ki.

A MOL-csoport 2019-es EBITDA eredménye meghaladta a megemelt célkitűzést

A MOL-csoport 2020.02.21-i gyorsjelentéséből néhány érdekesség: A Kutatás-Termelés szegmensben a szénhidrogén termelés növekedett a negyedik negyedévben, a teljes évre nézve változatlan maradt, átlagosan napi 111 ezer hordó olajegyenértéket ért el, kissé meghaladva a kitűzött 110 ezer hordós szintet. A Downstream üzletágban a poliol projekt a tervezett ütemben és költségvetés szerint folyik, a nagyszabású építési munkálatok 2019-ben megkezdődtek, a teljes projekt jelenleg 50%-os készültségnél tart. Megszületett a végső beruházási döntés a Rijekai Finomító Maradékfeldolgozó Projektről, melynek célja, hogy az INA downstream üzletágát fenntarthatóvá és jövedelmezővé tegye. A projekt egyik eleme egy késleltetett kokszoló üzem felépítése, amelyet várhatóan 2023-ban helyeznek üzembe. A teljes sajtóközlemény elérhető a MOL Médiaszobában.

Ecovis bányajogi előadás az Országos Bányászati Konferencián

Az Ecovis Hungary Legal bányajogi szakértője, dr. Jean Kornél irodavezető equity partner előadást tartott az Országos Bányászati Konferencián 2019. november 22-én, az alábbi témában: A bányászati célú ingatlan-igénybevételi jogosultság megszerzésének lehetőségei termőföld- és erdő estében, valamint a bányászati tevékenység összhangja a településrendezési eszközökkel. A szakmai előadás anyaga itt elérhető.

A MOL-csoport tovább erősödik a műanyag újrahasznosítás piacán

A vállalatcsoport sikeresen zárta az Aurora Csoport megvásárlását, melynek eredményeként 100%-os tulajdonrészt szerzett a németországi székhelyű, műanyag újrahasznosítással foglalkozó Aurorában. A tranzakció révén a MOL megerősíti pozícióját az újrahasznosításra épülő műanyagtermékek piacán, valamint erősíti autóipari beszállító pozícióját is.

Az Aurora megvásárlása a MOL-csoport 2030 stratégiájának legújabb lépése, melynek fontos része, hogy a MOL az üzemanyagok mellett egyre több, magasabb hozzáadott értékű petrolkémiai terméket állít elő. A cél a tovább terjeszkedés Németországban és Kelet-Közép-Európában.

Országos Bányászati Konferencia 2019

Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület, a Magyar Bányászati Szövetség és a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat szakmai támogatásával országos konferenciát szervez „Bányászat és geotermia” témakörben 2019. november 21-22-én, Egerszalókon.

A konferencia részletes szakmai programja itt elérhető.

A bányászatban és a geotermia területein dolgozó vezetők és a fejlesztésben érintett szakemberek részvételével megrendezésre kerülő szakmai rendezvényen az Ecovis Hungary Legal bányajogi szakértője, dr. Jean Kornél irodavezető equity partner is előadást tart, melynek témája: A bányászati célú ingatlan-igénybevételi jogosultság megszerzésének lehetőségei termőföld- és erdő estében, valamint a bányászati tevékenység összhangja a településrendezési eszközökkel.

Élő Minecraft az Ecovisban – avagy a bányajog és a kapcsolódó jogterületek valódi jelentősége a gazdasági életben

A Legal Fest 2019 kétnapos rendezvényének részeként, az Ecovis Hungary Legal 15 joghallgatót látott vendégül az irodában október 7-én. Az irodai mindennapok bemutatása mellett egyik kiemelt szakterületünk megismerésére hívtuk meg a diákokat. Az „Élő Minecraft” című előadásában Dr. Jean Kornél irodavezető equity partnerünk különleges szakmai témát kínált: bemutatta a bányajog és a kapcsolódó jogterületek valódi jelentőségét a gazdasági életben. Betekinthettek az érdeklődő fiatalok abba is, hogy a hazai ipari szektorról médiahírként megjelenő események, folyamatok hátterében milyen sokrétű, az alapanyag ellátás biztosítással kapcsolatos jogi tevékenység áll.

Jubileumi Bányászati Nyílt Napok 2019

Magyar Bányászati Szövetség a nemzetgazdasági ásványi energiahordozó- és nyersanyag ellátását biztosító bányászati ágazat társadalmi elfogadottságának, gyakorlati tudatformálással történő erősítését célzó rendezvénysorozatot szervez. A programok 2019. szeptember 21-22-én számos helyszínen kerülnek megrendezésre. A nyílt napok mottója: "A mindennapi élethez, a gazdaság innovációjához nélkülözhetetlen az ásványi nyersanyagok intelligens technológiájú hatékony kitermelése és hasznosítása ... A világod belőlük épül, általuk működik."

Forrás: mabsz.hu

MineKraft Challenge 2018

Az elmúlt évi "Tállya Challenge" nagy sikerén felbuzdulva idén november 2-3-án is megrendezésre kerül a bányászat társadalmi elfogadottságát is elősegítő sportesemény, ezúttal új helyszínen, új névvel, ismételten a Colas Északkő közreműködésével és támogatásával.
A nevezni szándékozók és kísérőik (vagy a csupán érdeklődők) bővebb információt a verseny honlapján találnak.

Forrás: Colas Északkő Kft.

XXII. Bányászati Szakigazgatási Konferencia

A Bányavállalkozók Országos Egyesületének szervezésében május 16. és 18 között, immáron 22. alkalommal került megrendezésre a bányászat aktuális kérdéseit megvitató konferencia Zalakaroson. A BASALT-KÖZÉPKŐ Kőbányák Kft. robbantási bemutatóját követően a konferenciát a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat elnöke, Zelei Gábor elnök nyitotta meg. A két napos előadássorozaton a közigazgatási perek új szabályozásának lényeges kérdéseiről tartott szakmai előadást a Bányajog Blog két szakértője, dr. Jean Kornél és dr. Szarka Ádám. A téma fontosságára tekintettel cikksorozat indul a blogon, elsősorban a bányavállalkozók közigazgatási perrel kapcsolatos teendőinek számbavétele, és a perrel kapcsolatos gyakorlati tudnivalók ismertetése céljából.

Megújuló energiában erősít Magyarország

Villamos energiát termelő napelemparkokat épít a MOL három hazai városban. Hamarosan indul az építkezés a MOL Magyarország üzemeiben: Tiszaújvárosban a MOL Petrolkémia, Százhalombattán a Dunai Finomító, Füzesgyarmaton pedig a bányászati üzem területén. 
A napelemparkok várhatóan az év végéig készülnek el, és a megtermelt zöldáram mintegy kilencezer tonna szén-dioxid kibocsátását váltja majd ki.

Forrás: http://mol.hu

BEFEJEZETLEN TÖRTÉNET - Emlékülés a recski mélyszint felfedezésének 50. évfordulóján

Az Ásványvagyon gazdálkodási ankét sorozat 7. előadóülése kerül megrendezésre 2018. február 8-áb Recsken, a Bányász Művelődési Házban. Az egész napos rendezvény részletes programja a Magyarhoni Földtani Társulat weboldalán elérhető.

Országos Bányászati Konferencia 2017

Idén Egerszalókon gyűltek össze a bányászatban és a geotermiában tevékenykedő felső- és középvezetők, továbbá a fejlesztésben érintett szakemberek, hogy a hazai bányászatot és geotermiát érintő aktuális kérdésekről tárgyaljanak. A konferencia előadói - köztük dr. Jean Kornél ügyvéd, az Ecovis Hungary Legal irodavezető-helyettese - érintették a bányászati szakigazgatás reformját, a bányászat és szénhidrogén ipar lehetőségeit és az új fejlesztések és technológiák feltételeit.

Ásványkincseink karnyújtásnyira

A napokban megjelent egy, az oldalunkat köszöntő cikk a szintén bányászati tematikájú asvanykincs.hu blog oldalon, mely elsősorban a hazai bányászat és ásványvagyon gazdálkodás aktuális híreiről tudósít az érdeklődőknek. Nagy örömmel fogadtuk közvetlen, üdvözlő soraikat, és az oldal szerkesztőihez hasonlóan magunk is abban bízunk, hogy ezek a tudás és információ megosztásán alapuló kezdeményezések a maguk szerény eszközeivel hozzájárulhatnak a honi bányászati tevékenység ismételt felvirágoztatásához.

Tállya Challenge 2017

2017. október 6. és 8. között először került megrendezésre a Tállya Challenge, mely Európában is egyedülállónak számító sportesemény.
A rendezvény különlegességét a festői környezetű Tállya település mellett az aktív andezitbányaként üzemelő Colas bánya és az azt körülvevő terület adja, mely különleges élményt biztosít a futást és a mountain bike távokat teljesítőknek. 
Jó szórakozást és felkészülést kíván a BÁNYAJOG BLOG!

67. Bányásznap Tatabányán

A 2017. évi Központi Bányásznapi Ünnepség megtartására augusztus 31-én került sor Tatabányán. A rendezvényen beszédet mondott többek között Aradszki András energiaügyért felelős államtitkár, Szakál Tamás a Magyar Bányászati Szövetség elnöke és még sok jeles személyiség. A hazai bányászat felvirágoztatásával kapcsolatos értékes gondolatok mellett számos kitüntetés is átadásra került a bányászatban kiváló teljesítményt nyújtó dolgozók, valamint a bányászatért a pedagógiában, vagy egyéb területeken kiemelkedő teljesítményt felmutató személyek számára, akiknek ezúton is szívből gratulál a BÁNYAJOG BLOG!

Dr. Jean Kornél kinevezése

Dr. Jean Kornél ügyvéd, az Ecovis Hungary Legal irodavezető-helyettese és equity partnere, megbízást kapott Varga Mihály nemzetgazdasági minisztertől az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottságba (ÁRMB), a munkáltatói oldal képviseletében eljáró tagként. A tagság 2017. szeptember 1-i hatállyal kezdődik, és a megbízás 5 éves időtartamra szól.

Szakmai munkájának ezen újabb elismeréséhez szívből gratulálunk!

Előadások, konferenciák

XXIV. Bányászati Szakigazgatási Konferencia
A külszíni bányászat jogi aktualitásainak és gyakorlati tapasztalatainak bemutatása a szakmai rendezvényen.
2022. május 11. - 2022. május 13.
I. Aggregátum Konzultáció
Rendezvénysorozat a SNAP SEE projekt keretein belül az aggregátum-tervezés megalapozására Délkelet-Európában.  
2013. október 28.